Председник градске општине Обреновац, дана 07. септембра 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 23.08.2018. године, донео је

ОДЛУКУ

по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години

(седма фаза)

I Додељују се бесповратна подстицајна средства за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица из средства буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, по Јавном конкурсу VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, и то следећим учесницима Јавног конкурса:

 1. Месара „ROYAL“, власника Саше Филића у износу од 60.000,00 динара,
 2. Стоматолошка ординација „DENTA NOVA“, власника Марије Јаћимовић у износу од 47.731,50 динара,
 3. SVETIONIK DOO, власника Слободана Милосављевић у износу од 60.000,00 динара,
 4. Агенција за књиговодство „IPSILON“, власника Дрине Ђорђевић у износу од 58.800,00 динара,
 5. JUMBOMETAL“ doo, власника Слободана Берића у износу од 60.000,00 динара,
 6. СЗТР „WOOD TECH“, власника Марка Гавриловића у износу од 59.960,00 динара,
 7. Привредно друштво „BANE TRADING“, власника Бранка Безаревића у износу од 60.000,00 динара ,
 8. СЗР „KALE“, власника Милана Богдановића у износу од 60.000,00 динара,
 9. Галерија „ĐURĐA“, власника Јоване Јовичић у износу од 60.000,00 динара,
 10. Козметички салон „JOTTA“, власника Јоване Чолић у износу од 60.000,00 динара,
 11. RADOJEVIĆ TOURS“ doo, власника Радета Радојевића у износу од 55.713,60 динара,
 12. Уметничко-занатска радња „JOANNE COUTURE“, власника Јоване Ерцег у износу од 59.990,00 динара и
 13. Мото опрема „VR46“ , власника Стефана Весића у износу од 58.800,00 динара

II Одбацује се пријава Оливере Максимовић, власника СУР „ММ КENGUR”, jер није предала потпуну и комплетну документацију предвиђену по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава јер није доставила уверење Пореске управе о измиреним пореским обавезама закључно са датумом издавања уверења.

III Одбијају се пријаве следећих учесника Јавног конкурса:

 1. Наташа Ранковић, власница Фризерског салона студио „NARCISSS“, одбијена је из разлога што у достављеном предрачуну није наведено на шта се куповина односи тј. да ли је предмет куповине у складу са наменом средстава Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица.

 2. Јелена Ђорђевић, власница услуга одржавања „GREENCOP“, је одбијена јер је увидом у достављену документацију и провером у АПР-е утврђено да наведени привредни субјекат у привременом прекиду обављања делатности, почев од 23.02.2018. године, а један од услова Јавног конкурса је да је привредни субјект у тренутку подношења пријаве на конкурс, регистрован у Регистру привредних субјеката у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, односно у другом одговарајућем регистру надлежног органа,

 3. Живислав Вилотић, власник „VILOTIĆ CO“ doo не испуњава услове предвиђене конкурсом јер је регистрован за обављање делатности неспецијализоване трговине на велико. Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава предвиђено да право учешћа немају привредни субјекти у сектору трговине малопродаје/велепродаја.

 4. Бојан Ковачевић власник „BK EUROLINE“ doo не испуњава услове предвиђене конкурсом јер је регистрован за обављање делатности трговине на велико електричним апаратима за домаћинство. Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава предвиђено да право учешћа немају привредни субјекти у сектору трговине малопродаје/велепродаја.

IV Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за привреду и предузетништво од 23.08.2018. године, који је саставни део ове Одлуке.

V Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке као корисника подстицајних средстава и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

VI Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

VI Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 76 од 07. септембар 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

Мирослав Чучковић