На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09 – други закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом министарству достављен захтев за издавање сагласности и ажурирани документ Извештај о безбедности за комплекс ТЕНТ Б, оператера ЈП ЕПС Београд.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 329, сваког радног дана од 11 – 13 часова, као и у просторијама ­­­­ Општине Обреновац (хол у приземљу) улица Вука Караџића 74, Обреновац,  сваког радног дана од 11 до 13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и јавна расправа биће одржане 25. септембра 2018. године у просторијама ­­Општине Обреновац у великој сали на другом спрату, са почетком у 12 часова.