Председник Већа градске општине Обреновац дана 27.07.2018. године, на основу члана 27. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 30, 37 и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 6. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину („Сл. лист града Београда“, број 103/17, 26/18 и 48/18), на предлог Комисије за културу од 17.07.2018. године, а по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 27.07.2018. године, донео је

 

РЕШЕЊЕ

о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања путем појединачног давања из буџета градске општине Обреновац

 

  1. Додељују се средства у износу од 500.000,00 динара, Весна Јоксимовић ПР Агенцији за издаваштво и маркетинг Палеж штампа Обреновац, из Обреновца, ул. Војводе Мишића 205, за суфинансирање Пројекта „Од Гудурића до Чучковића“, који ће се реализовати путем листа „Нови Палеж“.
  2. Пренос додељених средстава извршиће се са функције 830 – Услуге емитовања и штампања – конто 465111 Остале текуће дотације и трансфери, Пројекат 12010004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања.
  3. Средства ће се исплатити из буџета градске општине Обреновац, на основу закљученог уговора о регулисању међусобних права и обавеза.
  4. Агенцији за издаваштво и маркетинг Палеж штампа Обреновац је дужна да додељена средства по закљученом уговору користи наменски, према структури трошкова назначеној у Пријави за појединачно давање. Реализацију пројекта из тачке 1. овог Решења ће пратити Кабинет председника градске општине Обреновац.
  5. Агенцији за издаваштво и маркетинг Палеж штампа Обреновац је дужна да пројекат реализује од 15.07.2018. до 31.12.2018. године и да поднесе Извештај о реализацији пројекта  из тачке 1. овог Решења и достави доказе о наменском коришћењу финансијских средстава. Извештај се подноси на обрасцу „Наративни и финансијски извештај“ (Образац бр. 2) који је објављен на званичној интернет страници градске општине Обреновац.
  6. Ово Решење је коначно.
  7. Ово Решење се објављује на званичној интернет страници градске општине Обреновац и доставља Агенцији за издаваштво и маркетинг Палеж штампа Обреновац из Обреновца, ул. Војводе Мишића 205, у електронској форми.

О б р а з л о ж е њ е

Весна Јоксимовић ПР Агенција за издаваштво и маркетинг Палеж штампа Обреновац из Обреновца поднела је пријаву за појединачно давање ради суфинансирања пројекта „Од Гудурића, до Чучковића“ који ће се реализовати путем листа „Нови Палеж“, у складу са одредбама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/16 и 8/17). Циљ пројекта је представљање свих председника општине Обреновац, од дана када је устројена ова функција 1886. године, па до данас, како би остало записано ко је водио општину Обреновац. У листу би, најпре као фељтон у 18 наставака, били објављени текстови који  би касније били преточени у књигу са бројним фотосима и илустрацијама, са 250 страница, формата 33×23,5 цм. Значај пројекта је у подсећању на личности из историје Обреновца које су, свака на свој начин, допринеле његовом развоју, с циљем спознаје историјског, културног, привредног и друштвеног наслеђа у Обреновцу, од краја 19. века, до данашњег дана.

Разматрајући наводе пријаве за појединачна давања ради суфинансирање пројекта Агенције за издаваштво и маркетинг Палеж штампа Обреновац, председник Већа је утврдио да су испуњени услови и критеријуми предвиђени Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/16 и 8/17) за појединачна давања, те је донето Решење као што гласи у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања Решења.

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02 бр. 020-3/ 114 од 27. јула 2018. године