Председник Већа градске општине Обреновац дана 27.07.2018. године, на основу члана 27. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 30, 37 и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 6. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину („Сл. лист града Београда“, број 103/17, 26/18 и 48/18), на предлог Комисије за спорт од 13.07.2018. године, а по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 27.07.2018. године, донео је

 

РЕШЕЊЕ

о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања путем појединачног давања из буџета градске општине Обреновац

  1. Додељују се средства у износу од 240.000,00 динара, Агенцији за производњу и емитовање телевизијског програма „Media Dad 2018“ из Новог Сада, ул. Надежде Петровић 2/А, за суфинансирање Пројекта „Спортски градови Србије“ који се реализује путем РТС 1 – Први програм телевизије Србије и РТС 2 – Други програм телевизије Србије.
  2. Пренос додељених средстава извршиће се са функције 830 – Услуге емитовања и штампања – конто 465111 Остале текуће дотације и трансфери, Пројекат 12010004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања.
  3. Средства ће се исплатити из буџета градске општине Обреновац, на основу закљученог уговора о регулисању међусобних права и обавеза.
  4. Агенција за производњу и емитовање телевизијског програма „Media Dad 2018“ је дужна да додељена средства по закљученом уговору користи наменски према структури трошкова назначеној у Пријави за појединачно давање. Реализацију пројекта из тачке 1. овог Решења ће пратити Кабинет председника градске општине Обреновац.
  5. Агенција за производњу и емитовање телевизијског програма „Media Dad 2018“ је дужна да пројекат реализује до 31.08.2018. године и да поднесе Извештај о реализацији пројекта  из тачке 1. овог Решења и достави доказе о наменском коришћењу финансијских средстава. Извештај се подноси на обрасцу „Наративни и финансијски извештај“ (Образац бр. 2) који је објављен на званичној интернет страници градске општине Обреновац.
  6. Ово Решење је коначно.
  7. Ово Решење се објављује на званичној интернет страници градске општине Обреновац и доставља Агенцији за производњу и емитовање телевизијског програма „Media Dad 2018“ из Новог Сада, ул. Надежде Петровић 2/А, у електронској форми.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Агенција за производњу и емитовање телевизијског програма „Media Dad 2018“ из Новог Сада поднела је пријаву за појединачно давање ради суфинансирања пројекта „Спортски градови Србије“ који се реализује путем РТС 1 – Први програм телевизије Србије и РТС 2 – Други програм телевизије Србије, у складу са  одредбама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/16 и 8/17). У оквиру петнаестоминутне емисије„Спортски градови Србије-Обреновац“ биће представљен Обреновац као спортски град, његови спортски колективи, спортска инфраструктура и улагања у спорт, спортске легенде и најистакнутији званичници Обреновца (разговор са председником градске општине и спортским радницима Обреновца. Емисија ће бити емитована на каналима РТС у недељном термину, у року од 60 дана од дана снимања емисије, и могућим репризним емитовањем.

Разматрајући наводе пријаве за појединачна давања ради суфинансирање пројеката Агенције за производњу и емитовање телевизијског програма „Media Dad 2018“, председник Већа је утврдио да су испуњени услови и критеријуми предвиђени Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/16 и 8/17) за појединачна давања, те је донето Решење као што гласи у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања Решења.

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02 бр. 020-3/ 113 од 27. јула 2018. године