Председник градске општине Обреновац, дана 14. маја 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 19.04.2018. године, донео је

 

ОДЛУКУ

по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години

(четврта фаза)

 

I              Додељују се бесповратна подстицајна средства за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица из средства буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, по Јавном конкурсу VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, и то следећим учесницима Јавног конкурса:

 

  1. Тепих сервис „ТРИФУНОВИЋ ИА“, власника Трифуновић Зорана у износу од 59.297,50 динара
  2. СЗБР „МИЛКОС“,власника Ковачевић Гмитра у износу од 60.000,00 динара
  3. Самостална агенција за књиговодствене услуге „ЛАНЕ“, власника Карић Биљане у износу од 59.800,00 динара
  4. Радња за чишћење зграда „LAZAREVIĆ CLEAN“ власника Лазаревић Стефана у износу од 60.000,00 динара
  5. „DGB FINANCE“doo , власника Баровић Гавриловић Драгане у износу од 59.320,80 динара
  6. „КОМАНИ“ доо, власника Баровић Драгутина у износу од 59.710,80 динара
  7. „VASKOM TRANS SERVIS“ doo , власника Васић Владана у износу од 59.400,00 динара
  8. Агенција за књиговодство „МИ-МИ“, власника Радивојевић Марије у износу од 60.000,00 динара
  9. Студио за моделовање и конструисање одеће „ЈЕЛЕНА ПЕКОВИЋ“, власника Пековић Јелене у износу од 58.649,95
  10. Студио за плесну обуку „СТУДИО БУКУРОВИЋ“, власника Букуровић Јелене у износу од 59.800,00 динара

 

II             Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за привреду и предузетништво од 19.04.2018. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III           Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке као корисника подстицајних средстава и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

IV           Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

V             Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 36 од 14. маја 2018. године