Председник градске општине Обреновац, дана 20. априла 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 23.03.2018. године, донео је

 

ОДЛУКУ

по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години

(трећа фаза)

 

I              Додељују се бесповратна подстицајна средства за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица из средства буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, по Јавном конкурсу VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, и то следећим учесницима Јавног конкурса:

 

  1. ТРАР Аутосервис „ЂУРИЋ“, власника Ђурић Немање у износу од 59.880,00 динара
  2. СЗТР „ОКОВ ПЛУС“,власника Драгића Јеремића у износу од 59.973,54 динара
  3. ТУР„ФОНТАНА БК“, власника Ковачевић Бојана у износу од 59.005,68 динара
  4. СЗР „КОРОНА“ власника Ђуровић Александра у износу од 59.200,00 динара
  5. УР „ТРИ АСТАЛА ВЂ“ , власника Ђорђевић Владимира у износу од 57.582,00 динара
  6. „МАКСИМОВИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ Д И А“ доо, власника Максимовић Александра у износу од 59.790,00 динара
  7. Агенција за остале забавне и рекреативне делатности „ ГАША КРЕАТИВНА БАШТА“ , власника Брковић Милошевић Драгане у износу од 55.988,00 динара
  8. Школа страних језика „SKILLTON“, власника Лазић Иване у износу од 60.000,00 динара
  9. ПД „ЂУКИЋ ПЕТАР“ доо , власника Ђукић Петра у износу од 60.000,00
  10. ПД „ЂУКИЋ РЕСТОРАН“ доо, власника Ђукић Богдана у износу од 60.000,00 динара

 

II             Одбацује се пријава Ристевски Мире, власника СТР „МИРА РИСТЕВСКИ“, јер не испуњава један од услова за остваривање права на доделу бесповратних новчаних средстава јер је регистрована за обављање делатности трговине на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавница. Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава предвиђено да право учешћа немају привредни субјекти у сектору трговине малопродаје/велепродаја.

 

III           Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за привреду и предузетништво од 23.03.2018. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

IV           Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке као корисника подстицајних средстава и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

V             Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

VI           Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 35 од 20. априла 2018. г