Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 36, члана 38 став 2 и члана 39 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 24 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 19/14- пречишћен текст и 73/14), члана 36 Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 85/16 и 72/17) и Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор и именовање директора Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Обреновац VII-01 бр. 020-6 од 16. марта 2018. године, објављује

 

ОГЛАС

О  ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ОБРЕНОВАЦ

НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

Предузеће послује под  пословним именом: Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Обреновац.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац.

Седиште  предузећа је у Обреновцу, Војводе Мишића бр. 192.

Матични број ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац је 20190655, а ПИБ је 104614161.

Претежна делатност предузећа је 52. 21 – услужне делатности у копненом саобраћају, као делатности од општег интереса.

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС СЕ СПРОВОДИ ЗА РАДНО МЕСТО:

Директор Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Обреновац.

Директор се именује на период од четири године.

 

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА JАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ОБРЕНОВАЦ:

 

Кандидат за избор за директора Предузећа мора испунити следеће услове:

 1. да је лице пунолетно и пословно способно;
 2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
 3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2 овог члана;
 4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Предузећа;
 5. да познаје област корпоративног управљања;
 6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
 7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
 8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
 9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности  и дужности.

 

МЕСТО РАДА

Обреновац, Војводе Мишића бр. 192.

 

СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ

Стручна оспособљеност, знање и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, усменом и писаном провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Предузећа у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 65/16).

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.

Уз пријаву са личном и радном биографијом прилажу се докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији и то:

 • Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о матичним књигама),
 • Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног Центра за социјални рад),
 • Уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“),
 • диплома о стеченом високом образовању,
 • исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти којима се доказује најмање 5 година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање),
 • исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима Предузећа (потврде или други акти којима се доказује да лице има најмање 3 године радног искуства на пословима који су повезани са пословима ЈКП „Паркинг сервис“ Обреновац),
 • исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти којима се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова),
 • изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
 • уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности,

(не старије од 6 месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“),

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса одбациће закључком против ког није допуштена посебна жалба.

 

РОК  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања овог конкурса у „Сл. гласнику РС“.

 

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ

Пријава на оглас са доказима о испуњености услова подноси се у запечаћеној коверти Комисији за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац, преко Службе за скупштинске послове и прописе Обреновац путем поште или преко писарнице Управе градске општине Обреновац, на адресу Обреновац, ул. Вука Караџића број 74, са назнаком „јавни конкурс за избор директора ЈКП  „Паркинг сервис“ Обреновац.

 

ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ:

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Томислав Бугарски, шеф Одсека за скупштинске послове и радна тела Скупштине градске општине, контакт телефон 064/8322-038, сваког радног дана од 7,30-15,30 часова.

Овај Оглас објавити у „Службеном гласнику РС“, у дневном листу „Српски телеграф“, примерак који се дистрибуира на целој територији  Републике Србије, у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора.