Председник градске општине Обреновац, дана 18.04.2018. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 17.04.2018. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 18.04.2018. године, на основу члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, 8/12, 94/13 и 93/15), донео је

 

О Д Л У К У
О  РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 1. Предмет конкурса:

Предмет Јавног конкурса је учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину.

 1. Намена средстава, циљеви конкурса и износ средстава за који се конкурс спроводи

Средства намењена удружењима могу да се користе за реализацију пројеката чији су циљеви:

 • социјална заштита
 • хуманитарни  пројекти и други пројекти који искључиво и непосредно следе јавне потребе градске општине Обреновац и афирмацију грађанског активизма.

Укупан износ средстава планиран за финансирање пројеката удружења по овом конкурсу је 300.000,00 динара.

Право учешћа у расподели средстава буџета градске општине Обреновац имају удружења која су регистрована на територији града Београда, односно имају седиште или огранак на овом подручју као општинске, међуопштинске, регионалне или републичке, које су регистроване најмање 6 месеци, с тим да већину пројектних активности морају реализовати на територији градске општине Обреновац.

 1. Услови за подносиоца пријаве:

Једно удружење може учествовати са једним предлогом пројекта на једном конкурсу.

Удружења не могу подносити предлоге за финансирање пројеката за које су већ одобравана средства из буџета градске општине Обреновац.

Остали услови за подносица прописани су Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

 1. Максимална вредност пројекта са којим се конкурише

Вредност тражених средстава из буџета градске општине Обреновац не сме бити већа од 150.000,00 динара по пројекту.

Удружење подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење конкурсне документације у предвиђеном року Комисији за сарадњу са удружењима и омладином (у даљем тексту: Комисија).

 1. Документа која је потребно приложити уз пријаву:

Удружење подноси пријаву на конкурс са конкурсном документацијом и то:

 • пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта);
 • копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре);
 • доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;
 • копију завршног извештаја о реализацији пројеката финансираних средствима буџета градске општине Обреновац у претходној години;
 • копију Статута подносиоца пријаве;
 • копију Статута сваке партнерске организације, осим за предузећа и установе којима је оснивач градска општина Обреновац или град Београд;
 • уколико пројекат садржи обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера;
 • радне биографије чланова пројектног тима и ангажованих експерата.

Пријавни образац је саставни део ове Одлуке.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена) и један на ЦД-у.

Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо.

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.

 

 1. Мерила и критеријуми избора

Сви пројекти које су подносиоци пријава предали у предвиђеном року биће укључени у процес оцењивања.

Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према следећим мерилима и критеријумима:

Мерила

Административна провера

Сви пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне провере документације.

Административна провера састоји се из три дела:

 1. Провера да ли је предлог пројекта у складу са задатим циљевима конкурса;
 2. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;
 3. Провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају постављене критеријуме, да ли је трајање и максимални износ донације у складу са правилима конкурса.

Техничко-финансијска провера

Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета. Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима из овог конкурса, на начин како следи:

Критеријуми

 1. Финансијски и оперативни капацитет
  Да ли подносилац пријаве и партнери имају довољно техичког знања, професионалних капацитета, укључујући стручности и искуства у вођењу пројеката (укључујући особље, опрему и способност за вођење буџета током реализације пројекта)? (Максимално 10 бодова)
 1. Релевантност – квалитет пројекта
  Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? (Максимално 15 бодова)

Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника? (Максимално 10 бодова)

Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефисани? (Максимално 5 бодова)

Да ли пројекат доприноси развоју националне и интернационалне сарадње грађана општине Обреновац и позитивном имиџу општине Обреновац? (Максимално 5 бодова)

 1. Методологија
  Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? (Максимално 10 бодова)

Да ли су планирани резултати реални? Да ли пројекат садржи објективно мерљиве резултате активности? (Максимално 5 бодова)

Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? (Максимално 10 бодова)

 1. Одрживост пројекта
  Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? (Максимално 5 бодова)

Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? (Максимално 5 бодова)

 1. Буџет и рационалност трошкова
  Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? (Максимално 10 бодова)

Да ли средства за суфинансирање обезбеђују партнери или други донатори? (Максимално 5 бодова)

Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? (Максимално 5 бодова)

Максимални укупни резултат 100 бодова.

 1. Систем бодовања

Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број поена, на основу кога ће бити сачињена бодовна ранг листа.

Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге пројеката.

У случају да је већи број пројеката освојио једнак број поена, предност ће бити дата пројектима који су освојили већи број поена под критеријумима (2) Релевантност, (4) Одрживост и (1) Финансијски и оперативни капацитет.

 1. Место и рок за достављање пријаве

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Коверат мора садржати адресу примаоца и следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

__________

Назив пројекта
напомену НЕ ОТВАРАТИ
Име – назив подносиоца пријаве
Адресу подносиоца пријаве

Пријава се предаје на писарницу градске општине Обреновац или шаље као препоручена пошиљка поштом на доле назначену адресу примаоца:

Градска општина Обреновац
Комисија за сарадњу са удружењима и омладином
Вука Караџића 74
11500 Обреновац

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

 

 1. Рок за доношење одлуке о избору и начин објављивања исте

По завршетку Јавног конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 30 дана од завршетка Јавног конкурса утврдити предлог ранг листе са бодовима предложених пројекат, која се објављује на званичној интернет презентацији градске општине.

Учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, предлог коначне листе са бодовима предложених пројеката и предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине, у року од 30 дана од утврђивања Листе вредновања и рангирања утврђених програма.

Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац се објављује на званичној интернет презентацији градске општине.

На основу Одлуке о избору пројеката председник градске општине Обреновац закључује уговор о финансирању пројеката средствима из буџета градске општине Обреновац и доноси решење о додели средстава.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

Јавни конкурс објавиће се на званичној интернет презентацији градске општине и на огласној табли градске општине.

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ.