Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 18. априла 2018. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац број (”Сл. лист града Београда” број 6/13 и 12/15), тачке 4. Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине Обреновац за 2018. годину VII – 02 бр 020-3/ 19 од 01.02.2018. године, на предлог Комисије Већа за пољопривреду и село од 17.04.2018. године доноси

 

 Одлуку о расписивању

ЈАВНОГ ПОЗИВА

за пријаву заинтересованих пољопривредника за одлазак на Међународни сајам пољопривреде у Минску, Република Белорусија, у јуну 2018. године

 

 1. Сврха јавног позива

Овим јавним позивом градска општина Обреновац врши прикупљање пријава заинтересованих пољопривредника са територије градске општине Обреновац којима ће бити плаћени трошкови пута, боравка и посете Међународном сајму пољопривреде у Минску, Белорусија 2018. године, са циљем упознавања и едукације са новим достигнућима у области пољопривредне производње и механизације.

 

 1. Подносиоци пријаве

Право на подношење пријаве по овом Jавном позиву имају сви заинтересовани  пољопривредници, физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава, или чланови регистрованог пољопривредног газдинства, као и чланови који живе на истој кућној адреси носиоца пољопривредног газдинства, а нису уписани у Регистар, са пребивалиштем на територији градске општине Обреновац.

 

 1. Потребна документација

Уз пријаву на Јавни позив достављају се оригинал или оверене копије следећих докумената:

 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава (Управа за трезор)
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава са подацима о члановима газдинства (Управа за трезор)
 • фотокопија личне карте (подносиоца пријаве)
 • фотокопија важећег пасоша
 • уверење из Катастра о броју чланова газдинства или изјава о заједничком породичном газдинству оверена код јавног бележника
 • уверење са бироа или ПИО фонда (за незапослене)

 

 1. Поступак спровођења Јавног позива

Испуњеност услова по овом Јавном позиву (комплетно поднете документације, као и благовременост подношења пријава) утврђује Комисија за пољопривреду и село, на основу приложене документације. Комисија утврђује ранг листу подносиоца пријаве за које утврди да испуњавају услове прописане конкурсом, а у складу са критеријумима који су утврђени у конкурсу. Ако два или више подносиоца захтева имају исти број бодова, приликом утврђивања ранг листе предност ће имати носилац пољопривредног газдинства у односу на члана, а уколико је потребно и даље рангирање, предност ће имати млађи носилац, односно члан пољопривредног газдинства.

Комисија доставља Извештај о спроведеном Јавном позиву који садржи све поднете пријаве, са предлогом коначне ранг листе са бодовима Већу градске општине на верификацију.

 

 1. Критеријуми за избор корисника
 • да подносилац пријаве ниједном није ишао на Сајам пољопривреде по Јавном позиву градске општине Обреновац (има предност у односу на оне који су већ путовали)
 • да домаћинство у ком живи има више чланова
 • да су незапослени (доказ са бироа или ПИО фонда)

 

КРИТЕРИЈУМ

БРОЈ БОДОВА

Да подносилац пријаве ниједном није ишао на Сајам пољопривреде по Јавном позиву градске општине Обреновац

30

Подносилац пријаве већ путовао по Јавном позиву Градске општине Обреновац

10

 

 

Да су незапослени

20

Да домаћинство у ком живи има 5 и више чланова

 

10

 

 

 

 1. Рокови и начин подношења пријава

Обрасци пријаве и изјаве су доступни и могу се преузети ОВДЕ или у просторијама Управе градске општине Обреновац, Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 сваког радног дана од 8.00 до 15.00 сати.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 011/8726-448.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то: препорученом поштом на адресу градска општина Обреновац, Одељење за развој и привреду, Ул. Карађорђева бр. 6 или личном доставом на писарницу Управе градске општине Обреновац, Ул. Вука Караџића бр.74. Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.

Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку Јавни позив за достављање пријава заинтересованих пољопривредника за одлазак на Међунорадни сајам пољопривреде у Минску, Република Белорусија у јуну 2018. године – не отварати, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве. Коверат треба да садржи попуњену пријаву са пратећом документацијом.

Рок за подношење пријава на писарници градске општине Обреновац је од 18.04.-04.05.2018.године до 15,30 часова. Пријаве поднете препорученом пошиљком предате пошти најкасније 04.05.2018. године сматраће се благовременим.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (факсом или email-ом) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Рок за подношење пријава је 04.05.2018.године до 15.30 сати.