Председник градске општине Обреновац, дана 12. марта 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 5. Јавног конкурса VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 02.03.2018. године о додели бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину за 10 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – прва фаза, донео је

 

ОДЛУКУ

о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2018. години

(прва фаза)

 

I              Додељују се бесповратна подстицајна средства за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица из средства буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, по Јавном конкурсу VIII-01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица, и то следећим учесницима Јавног конкурса:

 

  1. „TULIMIROVIĆ PLUS“ власника Драгана Тулимировића , у износу од 59.108,40 динара
  2. SZTR „REFILL INK“ власник Тоне Гоља, у износу од 59.880,00 динара
  3. STZR „T-MARKET“ , власника Катарине Томашевић у износу од 59.580,00 динара
  4. Радња за произвидњу кинематографских дела „BUKUROVIĆ CINEMA“, власника Славише Букуровића, у износу од 59.280,00 динара
  5. „ARMA FERT PRODUCT“ doo , власника Ивана Перишића , у износу од 60.000,00 динара
  6. „TULIMIROVIĆ doo“, власника Александра Тулимировића, у износу од 59.385,60 динара
  7. Радња за израду печата „PEČAT VESNA LUŽAIĆ“ , власника Небојше Лужаића , у износу од 60.000,00 динара
  8. Самостална превозничка радња за превоз путника „STAR TOURS“ , власника Радета Старчевића, у износу од 60.000,00 динара.
  9. Привредно друштво „NEBULA “ doo , власника Дејана Марјановића, у износу од 59.959,00 динара
  10. „SHROOMS SOFT“ doo , власника Ненада Здујића , у износу од 60.000,00 динара

 

II             Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за привреду и предузетништво од 02.03.2018. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III           Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке као корисника подстицајних средстава и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

IV           Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

V             Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 24 од 12. марта 2018. године

 

Записник Комисије за привреду можете погледати овде.