Заменик председника градске општине Обреновац, дана 21.02.2018. године , на основу члана 50. став 2. и 52.Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 пречишћен текст и 73/14), Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину VII бр.020-180 од 22. децембра 2017. године и члана 8. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2018. годину („Сл. лист града Београда“, бр.103/17), на предлог Комисије за привреду и предузетништво од 20.02.2018. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 21.02.2018. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА

ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА

 

Градска општина Обреновац  додељује бесповратна средства прдузетницима, микро и малим правним лицима (привредни субјекти) у укупном износу од 6.000.000,00 динара (словима: шест милиона динара), из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Обреновац за 2018. годину (,,Службени лист града Београда“, бр.103/17).

Бесповратна средства се одобравају привредним субјектима у једнократном износу до 60.000,00 (шездесет хиљада динара).

 

 1. ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА

– јачање конкуретности привредних субјеката и унапређење њиховог пословања;

-унапређење технолошких процеса, производа и услуга привредних субјеката;

-повећање вредности и обима промета привредних субјеката;

-смањење трошкова финансирања производне опреме и репро-материјала.

 

 1. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства се додељују за субвенционисање трошкова набавке:

– нове опреме и/или машина;

– половне опреме и/или машина;

– делове машина или специјализованих алата;

– репро-материјала и сировина.

 

Додељена средства не могу се користити за субвенционисање:

-набавке путничких возила и трошкова у вези са истим;

-заосталих обавеза по основу такси и пореза;

-зајмова и  рата за отплату кредита, као и за репрограм кредита;

-царинских и административних трошкова;

-трошкова ангажовања физичких лица и трошкова запослених у предузећу;

-трошкова израда веб презентација;

-осталих трошкова који нису у складу са наменом по овом Конкурсу.

 

 1. УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на Конкурсу имају привредни субјекти под следећим условима:

 1. да имају седиште и обављају делатност на територији градске општине Обреновац
 2. да су у тренутку подношења пријаве на конкурс, регистровани у Регистру привредних субјеката у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 99/11 и 83/14), односно у другом одговарајућем регистру надлежног органа;
 3. да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 4. да су измирили пореске обавезе;
 5. да је сврха и намена инвестирања у опрему и репро-материјал у складу са делатношћу коју обавља привредни субјекат.

 

Право учешћа на конкурсу немају привредни субјекти који обављају делатности у следећим секторима:

-примарна пољопривредна производња

-трговина/малопродаја и велепродаја;

-производња и продаја оружја и војне опреме;

-организовање игара на срећу и сличних делатности;

-производња челика и синтетичких влакана и вађења угља;

-производња и промет било којих производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама сматрају забрањеним.

 

 1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-пријава са предрачунима за набавку нове опреме и /или машина, половне опреме и/или машина, делове машина или специјализованих алата или репро-материјала и сировина;

-извод из АПР или надлежног органа о упису у регистар;

-уверење Пореске управе о измиреним пореским обавезама закључно са датумом издавања уверења.

 

Комисија задржава право да затражи додатну документацију, односно информације и изврши накнаду верификацију поднете документације, али само за привредне субјекте који су поднетим захтевом и приложеном документацијом испунили услове Конкурса.

Пријаве на Конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети на интернет страници градске општине Обреновац и у Управи градске општине Обреновац.

Пријаве са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Градска општина Обреновац, Вука Караџића  бр.74,  поштом или лично предајом на писарници градске општине Обреновац, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава  за подстицај развоја прдузетништва, микро и малих правних лица“.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

 

 1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели бесповратних средстава доноси  председник  градске општине Обреновац,  на предлог Комисије за привреду и предузетништво, која врши проверу приспелих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног конкурса и приспеле документације.

Уколико постоји  већи број захтева који испуњавају  услове овог конкурса, од износа средстава предвиђених за ову намену у буџету градске општине Обреновац, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

 

 1. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Привредни субјекат којем се доделе бесповратна средства у обавези је да са градском општином Обреновац,  закључи Уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе и на основу којег ће се вршити исплата субвенције.

Корисници бесповратних финансијских средстава су дужни да након закључења уговора, а пре исплате средстава, доставе копију фактуре/рачуна, отпремнице/пријемнице, копију фискалног рачуна и извод из банке о извршеном плаћању.

Конкурс је отворен од дана објављивања на интернет страници градске општине Обреновац и огласној табли Управе градске општине Обреновац, до утрошка средстава предвиђених за ову намену, а најкасније закључно са 31.12.2018. године.

 

Информације у вези са Конкурсом се могу добити на телефон 011/8728-038.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 14 од 21. фебруара 2018. године

Образац за пријаву на Конкурс можете преузети овде.