Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 15. фебруара 2018. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 24. Одлуке о студентским наградама (”Сл. лист града Београда”, број 12/14) и члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” број 6/13 и 12/15), разматрајући  предлог Коначне ранг листе студената за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2017/2018. години који је утврдила Комисија за образовање дана 13.02.2018. године по спроведеном конкурсу по Одлуци Већа градске општине Обреновац  VII – 02 бр. 020-3/ 2 од 12.01.2018. године, донело је следећу

 

О Д Л У К У

1. ПРИХВАТА СЕ Коначна ранг листа од 50 студената, и то 45 студената факултета чији је оснивач Република Србија и 5 студената акредитованих приватних факултета, за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2017/2018. години коју је утврдила Комисија за образовање дана 13.02.2018. године и студентима са ове листе се додељује студентска новчана награда у појединачном нето износу од по 72.000,00 динара.

Коначна ранг листа са именима награђених студената је саставни део ове Одлуке и по истој ће се вршити исплата студентских награда.

2. Средства за исплату студентских награда ће се исплаћивати у 2018. години и то у две једнаке рате (прва рата у фебруару месецу, а други део у јуну 2018. године), односно у зависности од могућности буџета градске општине Обреновац.

Председник градске општине на основу Коначне ранг листе и ове Одлуке, а у складу са Одлуком о буџету градске општине Обреновац и расположивим средствима буџета посебним решењем одобраваће исплате месечних рата додељених студентских награда.

3. О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац.

4. Ова Одлука је коначна.

5. Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02 бр. 020-3/ 21 од 15.02.2018. године

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

 Мирослав Чучковић

 

Коначну ранг листу можете погледати овде.