Техничка школа Обреновац
Адреса: Краља Петра Првог 12
тел. 8721 178
факс: 8720-489
е-маил: teh.skola.obr@gmail.com
веб сајт: www.tsobrenovac.net

Facebook страница : https://www.facebook.com/TehnickaSkolaObrenovac/

Директор школе је Рајка Бабић.

Техничка школа постоји више од 90 година, а са прекидима ради већ више од 70 година. Подаци о животу и почетку рада школе су слабо доступни, материјала је недовољно, морају се из оно мало и слабо дoступног материјала неки подаци реконструисати.

Трагајући по документима дошли смо до неколико занимљивих података. Школске 1909/10. године основана је Трговачка школа која је са прекидима радила до 1941. године. Најдужи прекид је био 1914-1920. година. Са радом је почела 1920/21. године у веома тешким материјалним и кадровским условима. Имала је само два одељења.
1920. године је основана Прва занатска школа која се звала “Општа занатска школа ” и она је радила до 1928. године када добија назив “Занатско трговачка школа”. Од 1928. године школе су спојене у једну и имају два смера: занатски и трговачки.
Школске 1934/35. године мења се назив у “Стручно продужну школу ” која је сада само занатског типа. Та школа је радила до 1941. године. У току рата 1941- 1945. године архива “Стручно продужне школе ” је уништена. После рата 1945. године Школа је почела да ради под називом “Школа ученика у индустрији и занатству”, а касније као “Школа ученика у привреди”, све до 1973. године.

Техничка школа “Буда Давидовић” постоји од 1. јула 1985. године, а од школске 2004/05. године променила је назив у Техничка школа. Школа је регистрована за остваривање програмских садржаја средње стручне школе од I до IV степена стручне спреме за подручје рада машинство и обрада метала и електротехника. Od школске 2002/2003. године школа уводи ново подручје рада Економија, право и администрација где се сваке године уписivala по два одељења  у образовном профилу  Економски техничар. Од школске 2014/2015. уведена су два нова образовна профила. У подручју рада економија, право и администрација, Финансијски администратор и у подручју рада машинство и обрада метала, Бравар-заваривач.

Школа је верификована од стране Министарства просвете Републике Србије, решењем бр. 022-05-187/94-03 од 7. априла 1994. године, којим је утврђено да Школа испуњава услове , минималне у погледу школског простора, довољне у погледу опреме наставним средствима, потребног броја наставника, стручних сарадника и ученика. Школа је уписана у Регистар Окружног привредног суда у Београду под бројем Р1 -8953/95.

Школа је одиграла значајну улогу у целокупном развоју просвете и културе уОбреновцу, с полувековном историјом, лепом традицијом и истакнутим местом у нашем школству она се може поносити својим доприносом нашој култури, науци, привреди. У њеним аналима увек су остајале будућим генерацијама драгоцене поруке и примери самопрегорног рада. Школа је тако, стасала у савремену институцију која закорачује у будућност чврсто ослоњена на вредности богате стваралаштвом педагошке прошлости.

Наша Школа је прихватила задатак изградње модела нове, ефикасније школе, мора и сама да експериментише и стваралчки примењује научна знања и налази путеве ефикаснијег педагошког рада са ученицима.

Основни задатак и циљ Техничке школе је школовање ученика за потребе локалне привреде. Остварује се одлична сарадња са предузећима на територији наше општине, а и шире, ради реализације практичне наставе за ученике. Тренутно успешно сарађујемо са преко 30 предузећа.

Техничка школа Обреновац школује ученике у три подручја рада:

 • МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
 • ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Образовни профили:

 1. Машински техничар за компјутерско  конструисањe
 2.  Машински техничар  мернe и регулационe техникe
 3.  Аутомеханичар
 4. Инсталатер
 5. Машинбравар
 6. Бравар-заваривач

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Образовни профили:

 1. Електротехничар рачунара
 2.  Електротехничар процесног управљања
 3. Електромеханичар за машине и опрему
 4.  Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Образовни профили:

 1. Економски техничар
 2. Финансијски администратор

За школовање ванредних ученика, за наставак започетог школовања, преквалификације и доквалификације, Школа има већи број верификованих образовних профила у нашим подручјима рада.