Комисија за привреду, предузетништво и пољопривреду на седници одржаној 01.09.2023. године, на основу тачке 6. Јавног конкурса за учешће градске општине Обреновац у финансирању / суфинансирању пројеката удружења из области пољопривреде средствима из буџета градске општине Обреновац за 2023. годину VIII-01 број 020-4/ 92 од 11.08.2023. године утврђује

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ

НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

У ФИНАНСИРАЊУ / СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА

ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

I

На Јавни конкурс расписан Одлуком председника градске општине VIII-01 бр.020-4/92 од 11.08.2023. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању /суфинансирању пројеката удружења из области пољопривреде средствима из буџета градске општине Обреновац за 2023. годину, који је био отворен од 14.08.2023. године и трајао закључно са 22.08.2023. године,  стигле су 3 пријаве, и то следећих носилаца пројеката:

  1. Пријава Општинске заједнице удружења одгајивача голубова српских високолетача “Обреновац” – Београд са пројектом „Помоћ при куповини пехара“;
  2. Пријава Спортског коњичког клуба “Обреновац” са пројектом „VI смотра парадних запрега и фијакеријаде“;
  3. Пријава Удружења грађана „ВинОбре“ са пројектом „Организација винског фестивала у Обреновцу“.

 

II

Комисија је извршила проверу исуњености услова за учешће на конкурсу, обавила стручни преглед и вредновала  предложене  пројекте, а све у складу са мерилима и критеријумима конкурса.

Комисија је оценила да је приложена документација подносилаца комплетна, као и да су пристигле пријаве благовремене.

 

 

III  ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА

По разматрању пријава и достављене документације подносилаца који испуњавају услове Јавног конкурса, од стране свих чланова Комисије, пројекти су оцењени у складу са мерилима и критеријумима утврђеним Одлуком о расписивању конкурса.

Имајући у виду наведено Комисија предлаже да се средства одобре следећим пројектима:

  • „Помоћ при куповини пехара“ Општинске заједнице удружења одгајивача голубова српских високолетача „Обреновац“ – Београд и то у укупном износу од 000,00 динара;
  • „VI смотра парадних запрега и фијакеријаде“ Спортског коњичког клуба „Обреновац“ и то у укупном износу од 210 000,00 динара;
  • „Организација винског фестивала у Обреновцу“, Удружења грађана „ВинОбре“ и то у укупном износу 150 000,00динара

 

IV

На предлог ранг листе учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 7 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончања поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, предлог коначне ранг листе са предложеним пројектима и предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

 

V

Извештај ће се доставити Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката удружења из области пољопривреде који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац донеће председник градске општине.

 

ПРЕДСЕДЕНИК КОМИСИЈЕ

Предраг Јовановић