Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам Управе ГО Обреновац, на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи (»Сл. гласник РС«, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (»Сл. гласник РС«, бр. 32/19), оглашава

           ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

    УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА УЛИЦЕ БРАЋЕ ЈУГОВИЋА У ОБРЕНОВЦУ И УТВРЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу), у трајању од седам дана почев од 05.06.2023. године, закључно са 13.06.2023. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Обреновац на овом линку.

Обрађивач  Урбанистичког пројекта је Јавно предузеће за изградњу Обреновца, Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 99д, а наручилац Урбанистичког пројекта је ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта ће у току одржавања јавне презентације давати обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 06.06.2023. године, у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу).

Заинтересована лица могу своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми да доставе (преко писарнице) Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсеку за урбанизам Управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74, најкасније до 13.06.2023. године.