Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 31.августа 2022. године, на основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), члана 55. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), члан 2 Одлуке о финансирању спорта у градској општини Обреновац („Службени лист града Београда“ број 12/14, 133/16 и 52/17) и члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Обреновац („Службени лист града Београда“ број 59/17, 19/18 и 112/21), упућује

Ј А В Н О   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

СПОРТСКОМ САВЕЗУ ОБРЕНОВАЦ И СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ДА ДОСТАВЕ ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ СРЕДСТАВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Предмет: Јавно обавештење носиоцима програма да доставе предлоге својих годишњих програма за 2023. годину, одвојено за сваку од области спорта из члана 137 став 1 Закона о спорту, на прописаном обрасцу

 

I – Овлашћени подносиоц предлога годишњег програма

Годишње програме достављају подносиоци, односно предлагачи одређени чланом 116 Закона о спорту.

Предлог свог годишњег програма и годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији градске општине Обреновац по члану 3 ставу 1 Одлуке о финансирању спорта у градској општини Обреновац („Службени лист града Београда“ број 12/14, 133/16 и 52/17), за области из тачака 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14. и 16, подноси Спортски савез Обреновац, а предлоге посебних програма за тачке 4, 9, 11, 15. и 17 истог члана Одлуке, подноси Спортски савез Обреновац и друге организације у области спорта са седиштем у градској општини Обреновац.

Предлог програма се подноси засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона), уз обавезу подношења збирног прегледа свих предлога према носиоцима програма.

II – финансирање програма

Износ средстава за финансирање програма биће опредељен Одлуком о буџету градске општине Обреновац за 2023. годину, по претходно спроведеној процедури избора годишњих програма у складу са програмским календаром утврђеним чланом 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској општини Обреновац („Службени лист града Београда“ број 59/17, 19/18 и 112/21, у даљем тексту: Правилник).

Програми се финансирају у целини или делимично, једнократно или у ратама у зависности од временског периода за реализацију програма, финансирају се оправдани трошкови у складу са одобреним програмом и финансијским планом.

Одлука о одобравању и финансирању годишњег програма и о висини одобрених средстава по програму доноси се до 30.12.2022. године.

III – предмет финансирања/суфинансирања

Област/и потреба и интереса грађана за које се подносе предлози годишњих програма утврђени су чланом 137. став 1. Закона о спорту, чланом 3 Одлуке о финансирању спорта у градској општини Обреновац („Службени лист града Београда“ број 12/14, 133/16 и 52/17) и чланом 2 Правилника и то:

 1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
 2.  изградња, одржавање и опремање спортских објеката у градској општини, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
 3.  организација спортских такмичења од посебног значаја за градску општину;
 4.  обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
 5.  учешће спортских организација са територије градске општине у домаћим и европским клупским такмичењима;
 6.  физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт на општинском и градском нивоу

(унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);

 1.  делатност организација у области спорта чији је оснивач градска општина;
 2.  делатност организација у области спорта са седиштем на територији градске општине које су од посебног значаја за градску општину;
 3.  унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
 4.  стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
 5. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);
 6.  едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
 7.  периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији градске општине, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
 8.  унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије градске општине и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
 9.  рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник градска општина и спортских објеката у својини градске општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта;
 10.  награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта;
 11.  програми за децу и омладину школског узраста који се реализују за време зимског и летњег школског распуста.

За тачке 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14. и 16, подноси се предлог годишњег програма, а за тачке 4, 9, 11, 15. и 17 подноси се предлог посебног програма.

IV- носилац предлога програма/пројекта

Носилац програма мора:

 • да буде регистрован у складу са Законом;
 • да буде уписан у одговарајућу евиденцију у складу са Законом;
 • да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;
 • да има седиште на територији градске општине;
 • да је директно одговоран за припрему и извођење програма/пројекта;
 • да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
 • да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности везаних за предлог Програма;
 • да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;
 • да располаже капацитетима за реализацију програма;
 • да буде члан одговарајућег надлежног националног или градског гранског спортског савеза или да остваривањем програма и обављањем спортске активности доприноси остваривању развоја спорта на територији градске општине.

Чланом 5 ставом 2 Правилника утврђено је ко  не може бити носилац програма.

V – садржина програма

Садржина и квалитет програма утврђени су члановима 8, 9 и 15 Правилника.

Предлог програма нарочито садржи детаљне податке о:

 • носиоцу програма;
 • области потреба и интересе грађана у којој се остварује програм из члана 137. став 1. Закона;
 • учесницима у реализацији програма и својству у коме се ангажују;
 • циљевима и очекиваним резултатима, укључујући које ће проблеме програм решити и којим групама популације и на који начин ће програм користити;
 • врсти и садржини активности и времену и месту реализације програма, односно обављања активности;
 • томе како ће се вршити оцењивање успешности програма (вредновање резултата програма);
 • финансијском плану (буџету) програма, односно потребним новчаним средствима, исказаним према врстама оправданих, директних и индиректних трошкова и утврђеним обрачуном или у паушалном износу;
 • динамичком плану употребе средстава (временски период у коме су средства потребна и рокови у којима су потребна);
 • начину унутрашњег праћења и контроле реализације програма и евалуације резултата;
 • претходном и будућем финансирању носиоца програма и програма.

У предлог годишњег програма уносе се одговарајући подаци о личности из члана 5. став 10. Закона лица која учествују у реализацији програма.

 

VI – формални критеријуми

Предлог програма мора испуњавати следеће формалне критеријуме:

 1. да је уз предлог програма достављено пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област општих потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. Закона) потписано од лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца програма;
 2. да је предлог програма поднет на утврђеном обрасцу (апликационом формулару), читко попуњеном (откуцаном или одштампаном), језиком и писмом у службеној употреби и то на:
 • Обрасцу 1 (у 5 делова) – предлог годишњих програма организација у области спорта;
 • Обрасцу 2 (у 4 дела) – предлог годишњег програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката;
 • Обрасцу 3 (у 4 дела) – предлог годишњег програма организације у области спорта давања стипендија и новчаних награда;
 • Обрасцу 4 (у 4 дела) – предлог посебног програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта,
 • Обрасцу 11 – изјава о партнерству,

(Наведени обрасци доступни су у Одељењу за привреду и развој Управе градске општине, а можете их преузети и ОВДЕ).

 1. да је потпун, јасан, прецизан и да садржи веродостојне податке;
 2. да је поднет у прописаном року.

 

VII- број примерака програма, документација и начин достављања

 

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у два примерка, с тим да образац предлога програма треба доставити и у електронској форми (CD, USB).

Уз предлог програма доставља се и извештај о извршењу програма за првих шест месеци текуће године.

Сва обавезна и пратећа документација, као и компакт-диск или флеш меморија (CD/USB) достављају се Комисији за спорт Већа градске општине и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу градске општине, Обреновац, Вука Караџића бр. 74.

Предлог програма који је послат у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке:

 • назив годишњег програма којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта;
 • назив посебног програма;
 • назив подносиоца предлога;
 • адресу подносиоца предлога;
 • напомену да се не отвара.

Уколико примљени предлог програма није поднет на наведени начин, овлашћено лице градске општине указаће без одлагања на тај пропуст подносиоцу програма и позвати га да недостатке отклони у року од седам дана.

Рок за подношење предлога годишњих програма организација у области спорта Спортском савезу Обреновац је 30.9 2022. године.

Спортски савез Обреновац разматра приспеле предлоге организација у области спорта, врши ревизију предлога и обрасца предлога програма и до 10.10.2022. године утврђује коначне предлоге годишњих програма за финансирање из буџета градске општине и предлоге доставља Комисији за спорт Већа градске општине и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине, на прописаним обрасцима, заједно са обједињеном рекапитулацијом предложених програма.

 

VIII

Ово јавно обавештење објавити на интернет страници градске општине Обреновац.

 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02 бр. 020-3/ 138 од 31. августа 2022. године

 

 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА

                                                                                                                         Милош Станојевић