Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене – комплекса зелене пијаце на катастарским парцелама бр. 165/1, 165/4, 169/1, 170 и деловима парцела 644 и 645 KО Обреновац

Јавна презентација обавиће се у холу зграде Општинске управе ГО Обреновац, Вука Kараџића 74, у трајању од седам дана, почев од 26.07.2021. године, закључно са 03.08.2021. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова
Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Обреновац (www.обреновац.рс).

Носилац израде Урбанистичког пројекта даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 28.07.2021. године у згради Општинске управе ГО Обреновац, Вука Kараџића 74 (у холу).
Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе (преко писарнице) Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсеку за урбанизам и заштиту животне средине Управе ГО Обреновац, ул. Вука Kараџића бр. 74, најкасније до 03.08.2021. године.

Пројекат можете преузети овде.