Урбанистички пројекат кружне раскрснице улица Kраља Александра I, Kраља Петра I и улице Александра Аце Симовића у Обреновцу на кат. парцелама бр. 1541, 1540 обе KО Обреновац, деловима кат. парцела бр. 1539/1, 643, 1539/10, 1539/6, 1032/2, 1032/3, 1571/1, 1571/4, 1532/1 све KО Обреновац и деловима кат. парцела бр. 650/1, 650/6, 650/3 све KО Рвати

Јавна презентација обавиће се у холу зграде Општинске управе ГО Обреновац, Вука Kараџића 74, у трајању од седам дана, почев од 26.07.2021. године, закључно са 03.08.2021. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова
Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Обреновац.

Носилац израде Урбанистичког пројекта даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 29.07.2021. године у згради Општинске управе ГО Обреновац, Вука Kараџића 74 (у холу).

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе (преко писарнице) Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсеку за урбанизам и заштиту животне средине Управе ГО Обреновац, ул. Вука Kараџића бр. 74, најкасније до 03.08.2021. године.

Пројекат можете преузети овде.