На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС, бр. 15/2016 и 88/2019), чл. 37. Одлуке о измени одлуке о оснивању ЈКП „Обреновац“ и чл. 21 – 30. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ″Обреновац″ из Обреновца, на својој 16. седници одржанoj  13.04.2021. године, донео је

 

О  Д  Л  У  К  У

 

I     ДА СЕ Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга Јавног комуналног

предузећа “Обреновац” из Обреновца измени у свему према предлогу Ценовника из материјала достављеном Надзорном одбору на разматрање, који чини саставни део ове Одлуке.

 

II    Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

 

III   Стручна служба ЈКП „Обреновац ће израдити Интегрални текст Ценовника основних и

осталих комуналних производа и услуга.

 

IV  Доношењем, односно ступањем на снагу ове Одлуке, по добијању сагласности оснивача ставља се ван снаге Ценовник основних и осталих  комуналних производа и услуга објављен у „Сл. листу града Београда“ бр. 8/2014, 38/2015, 88/2015, 113/2018, 134/2018, 25/2019, 112/2020 и 1/2021 од 12.01.2021.године.

 

V    По добијању сагласности од оснивача, Одлуку са Ценовником основних и осталих

комуналних производа и услуга објавити у „Сл. листу града Београда.“

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“ из Обреновца

НO број  16-3/2021 од 13.04.2021.године

 

У Обреновцу, 13.04.2021. године.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“

Председник

 

______________________

Милорад Марјановић

 

Измењен ценовник можете погледати овде.