Председник Већа градске општине Обреновац дана 01. фебруара 2021. године, на основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), донео је   

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ЗА РАДИО, ШТАМПАНЕ И ИНТЕРНЕТ МЕДИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2021. ГОДИНИ

 

 

I              ОБРАЗУЈЕ СЕ КОМИСИЈА за оцењивање пројеката за производњу медијских садржаја за радио, штампане и интернет медије за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за радио, штампане и интернет медије у 2021. години, на територији градске општине Обреновац расписан Одлуком Већа градске општине VII-02 бр. 020- 3/ 132 од 28.12.2020. године.

 

Комисија има 3 члана.

 

II          У Комисију се именују:

  1. Игор Костић, представник Удружења радио станица „РАБ СРБИЈА“, за члана,
  2. Mилијан Николић, медијски стручњак, за члана и
  3. Младен Булут, представник Друштва новинара Војводине, за чланa.

 

 

За секретара Комисије се именује Томислав Бугарски из Службе за скупштинске послове и прописе Управе градске општине Обреновац.

 

III           Комисија на првој седници бира председника Комисије, који координира рад и води седнице Комисије, сваки члан Комисије, након увида у конкурсну документацију, даје писмену изјаву да није у сукобу интереса и да не обавља јавну функцију, сваки члан Комисије независно врши оцењивање пројеката, за сваки пројекат и по сваком критеријуму и Комисија ће за сваки пројекат који се разматра сачинити образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта и предлог о расподели средстава са образложењем доставити председнику Већа градске општине на даље поступање, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и Јавним позивом.

 

IV        Чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад у складу са Одлуком о накнадама и другим примањима одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 25/09, 34/10, 13/11, 47/12, 64/12, 66/16, 121/19 и VII – 01 бр. 020 – 163 од 02.10. 2020. године).

 

V             Стручне и административно техничке послове за Комисију образовану овим решењем обављаће Кабинет председника градске општине Oбреновац.

 

VI      Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичној интернет страници градске општине Обреновац.

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02  бр. 020-3/­­ 33 од 01. фебруара 2021. године

 

               

                                                                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА                                                                                                                                Мирослав Чучковић