Председник градске општине Обреновац, дана 22. јула 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац VII-020 број 020-3/162 oд 29.11.2019. године и тачке 4. Јавног позива за подношење пријава за доделу кацига возачима мопеда или мотоцикала регистрованих за управљање у јавном саобраћају VIII-01 бр. 020-4/ 38 од 30. јуна 2020. године, на основу предлога Комисије за безбедност у саобраћају од 21.07.2020. године, донео је

 

ОДЛУКУ

о избору по Јавном позиву за доделу кацига возачима мопеда или мотоцикала регистрованих за управљање у јавном саобраћају    

 

I              Прихвата се предлог Комисије за безбедност у саобраћају од 21.07.2020. године и додељује 21 кацига возачима мопеда или мотоцикала регистрованих за управљање у јавном саобраћају, по спроведеном Јавном позиву за подношење пријава за доделу кацига возачима мопеда или мотоцикала регистрованих за управљање у јавном саобраћају VIII-01 бр. 020-4/ 38 од 30. јуна 2020. године, и то:

 1. Драгану Веселиновићу из Забрежја,
 2. Гојку Комненићу из Обреновца,
 3. Саши Стојановићу из Белог Поља,
 4. Драгићу Јеремићу из Обреновца,
 5. Саши Павићу из Барича,
 6. Милану Роксићу из Обреновца,
 7. Филипу Вучетићу из Забрежја,
 8. Владимиру Караџићу из Барича,
 9. Лазару Ђурићу из Обреновца,
 10. Дејану Дацковићу из Обреновца,
 11. Саши Стефановићу из Обреновца,
 12. Драгославу Лазаревићу из Обреновца,
 13. Ненаду Инђићу из Обреновца,
 14. Дејану Влајковићу из Обреновца,
 15. Зорану Мојсиловићу из Трстенице,
 16. Ђорђу Павловићу из Звечке,
 17. Владану Павловићу из Звечке,
 18. Мирку Читлучанину из Обреновца,
 19. Драгану Поповићу из Обреновца,
 20. Љиљани Читлучанин из Обреновца,
 21. Илији Стевановићу из Обреновца.

 

II               Ова Одлука је коначна.

 

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за безбедност у саобраћају са коначном ранг листом од 21.07.2020. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III           О извршењу ове Одлуке стараће се Комисија за безбедност у саобраћају, Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

IV           Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и Комисији за безбедност у саобраћају и архиви.

 

V            Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

   VIII – 01 бр. 020-4/ 43 од 22. јула 2020. године

                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                      ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

              Мирослав Чучковић

 

Прилог