Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 13. марта 2020. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), члана 24. Одлуке о студентским наградама (”Сл. лист града Београда”, број 12/14) и члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, број 6/13 и 12/15), разматрајући  предлог Коначне ранг листе студената за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2019/2020. години који је утврдила Комисија за образовање дана 10.03.2020. године по спроведеном конкурсу по Одлуци Већа градске општине Обреновац  VII – 02 бр. 020-3/ 13 од 31.01.2020. године, донело је следећу

 

 

О Д Л У К У

 

 

  1. ПРИХВАТА СЕ Коначна ранг листа од 50 студената, за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2019/2020. години коју је утврдила Комисија за образовање дана 10.03.2020. године и студентима са ове листе се додељује студентска новчана награда у појединачном нето износу од по 72.000,00 динара. Коначна ранг листа са именима награђених студената је саставни део ове Одлуке и по истој ће се вршити исплата студентских награда.
  2. Средства за исплату студентских награда ће се исплаћивати у 2020. години и то у две једнаке рате (прва рата у марту месецу, а други део у јуну 2020. године), односно у зависности од могућности буџета градске општине Обреновац. Председник градске општине на основу Коначне ранг листе и ове Одлуке, а у складу са Одлуком о буџету градске општине Обреновац и расположивим средствима буџета посебним решењем одобраваће исплате месечних рата додељених студентских награда.
  3. О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац.
  4. Ова Одлука је коначна.
  5. Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02 бр. 020-3/ 30 од 13.03.2020. године

Коначну ранг листу можете погледати овде.