Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у складу са Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности («Службени гласник РС » бр. 48/18 и 54/19 у даљем тексту: Закон), на основу члана 10. Одлуке о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима за град Београд бр. 401-00-00370/2020-11 од 09.03.2020. године, упућује Позив за подношење пријава за куповину стана под повољнијим условима за град Београд.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВЕ

Подносиоци пријаве могу бити:
1. Борац, држављанин Републике Србије који је као припадник оружаних снага Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (у даљем тексту: СФРЈ), вршио војне дужности или друге дужности за војне циљеве или за друге циљеве државне безбедности у оружаним акцијама ради одбране суверенитета, независности и територијалне целокупности СФРЈ у периоду од 17. августа 1990. године до 27. априла 1992. године, a за припаднике оружаних снага СФРЈ стационираних на територији Босне и Херцеговине до 19. маја 1992. године; као припадник оружаних снага Савезне Републике Југославије (у даљем тексту: СРЈ), Државне заједнице Србија и Црна Гора (у даљем тексту: ДЗСЦГ), односно Републике Србије вршио војне дужности или друге дужности у оружаној акцији предузетој за време мира ради одбране суверенитета, независности и територијалне целокупности СРЈ, ДЗСЦГ, односно Републике Србије, у периоду
после 27. априла 1992. године; као припадник оружаних снага СРЈ вршио војне дужности или друге дужности за војне циљеве или за циљеве државне безбедности ради одбране суверенитета, независности и територијалне целокупности СРЈ, од 24. марта 1999. до 26. јуна 1999. године, као и лица из члана 23а Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18), односно и лице које је добровољно учествовало у рату односно оружаним акцијама предузетим у миру, уколико је било укључено у састав званичних јединица снага безбедности СФРЈ, СРЈ, ДЗСЦГ, односно Републике Србије;
2. Члан породице палог борца из тачке 1), супружник или лице које је са палим борцем живело у ванбрачној заједници; дете рођено у браку или ван брака и усвојено дете, као и пасторак кога је пали борац издржавао; родитељ, очух, маћеха или усвојитељ, који је палог борца издржавао или кога је пали борац издржавао;
3. Ратни војни инвалид и мирнодопски војни инвалид, чији је положај одређен прописима из области борачко-инвалидске заштите;

УСЛОВИ ЗА КУПОВИНУ СТАНА ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА

Право на куповину стана под повољнијим условима имају борци, чланови породице палог борца, ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди, који испуњавају услове из Закона и Одлуке и одлуке о измени Одлуке, која немају решену стамбену потребу или имају неодговарајући стан.
Право на куповину стана под повољнијим условима нема лице из тачка 1 – 3 овог позива, као ни чланови његовог породичног домаћинства, који су од дана ступања на снагу Закона, од 27. јула 2019. године, отуђили непокретност – стан или породичну стамбену зграду коју су имали у својини на територији Републике Србије, као и на територији бивших Република СФРЈ. Приоритет за куповину стана под повољнијим условма на територији града Београда има запослени припадник снага безбедности, коме је место запослења на територији града Београда. Други припадници снага безбедности, приоритет за куповину станова под повољнијим условима на територији града Београда остварују уколико имају пребивалиште на територији града Београда на дан ступања на снагу Закона
Подносилац пријаве свој стамбени статус доказује очитаном личном картом и уверењем управе јавних прихода да се он или чланови његовог породичног домаћинства не дуже порезом на стан или породичну стамбену зграду. Чланом породичног домаћинства, сматрају се супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, као и лица која су они дужни да издржавају у смислу члана 151-167 Породичног закона («Службени гласник РС» бр.18/05, 72, 11-др закон и 6/15) а који станују у истом породичном домаћинству.
Својство члана породичног домаћинства доказује се очитаном личном картом и изводима из матичне књиге рођених и венчаних, а својство члана ванбрачне заједнице
доказује изјавом лица и два сведока, овереном код јавног бележника и очитаном личном картом.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ ЗА ПОДНОСИОЦЕ КОЈИ НЕМАЈУ СТАН

1. Штампани испис биометријске личне карте за подносиоца пријаве и за све пунолетне чланове породичног домаћинства или фотокопија личне карте уколико подносилац поседује стару личну карту;
2. Уверење о држављанству;
3. Извод из матичне књиге рођених за децу (или оверена фотокопија) и извод из матичне књиге венчаних (или оверена фотокопија);
4. Уверење о пребивалишту издато од МУП за подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства;
5. Уверење управе јавних прихода да се подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства не дуже порезом на стан или породичну стамбену зграду;
6. Изјава да подносилац или чланови његовог домаћинства немају стан или породичну стамбену зграду и да подносилац, као ни чланови његовог породичног домаћинства, није отуђио из својине стан или породичну стамбену зграду на територији Републике Србије, као и на територијама бивших република СФРЈ, од дана 27.07.2019. године (изјава бр 1.) ;
7. Доказ о статусу подносиоца захтева:
а) доказ о статусу борца,
б) доказ о статусу члана породице палог борца,
в) доказ о статусу ратног војног инвалида,
г) доказ о статусу мирнодопског војног инвалида,
8. Друга документа од значаја (Оверена фотокопија; правноснажна одлука којом је расправљена заједничка имовина разведених супружника и и оверена фотокопија правоснажне одлуке којом је окончан оставински поступак (оверена фотокопија и сл. ) ;
Под непотпуном документацијом сматра се пријава која не поседује документа и податке из тачке 1, 4, 5 и 6, а за лица са статусом борца и 7а).

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ ЗА ПОДНОСИОЦЕ КОЈИ ИМАЈУ НЕОДГОВАРАЈУЋУ СТАМБЕНУ ЈЕДИНИЦУ

1. Штампани испис биометријске личне карте за подносиоца пријаве и за све пунолетне чланове породичног домаћинства или фотокопија личне карте уколико подносилац поседује стару личну карту;
2. Уверење о држављанству;
3. Извод из матичне књиге рођених за децу (или оверена фотокопија) и извод из матичне књиге венчаних (или оверена фотокопија) ;
4. Уверење о пребивалишту издато од МУП за подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства;
5. Уверење управе јавних прихода о порезима на имовину које подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства имају у својини (решења о порезу на непокретност за претходну годину за коју се плаћа порез из којих се могу утврдити квадратуре непокретности );
6. Изјава подносиоца захтева да он или чланови његовог породичног домаћинства имају неодговарајућу стамбену јединицу и да подносилац, као ни чланови његовог породичног домаћинства, нису отуђили из својине стан или породичну стамбену зграду на територији Републике Србије, као и на територијама бивших република СФРЈ, од дана 27.07.2019. године (изјава бр. 2.) ;
7. Доказ о статусу подносиоца захтева:
а) доказ о статусу борца,
б) доказ о статусу члана породице палог борца,
в) доказ о статусу ратног војног инвалида,
г) доказ о статусу мирнодопског војног инвалида,
8. друга документа од значаја (Оверена фотокопија правноснажна одлука којом је расправљена заједничка имовина разведених супружника и и оверена фотокопија правоснажне одлуке којом је окончан оставински поступак (оверена фотокопија и сл.);
Под непотпуном документацијом сматра се пријава која не поседује документа и податке из тачке 1, 4, 5 и 6, а за лица са статусом борца и 7а).

УТВРЂИВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СПИСКОВА
По утврђивању испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима, у складу са Законом и Одлуком, саставља се:
а) списак подносилаца пријаве који немају трајно решену стамбену потребу,
б) списак подносилаца пријаве који имају неодговарајући стан.
Спискови се ажурирају два пута годишње, на сваких шест месеци почев од дана сачињавања спискова, на основу промењених околности од значаја за сачињавање спискова и исти доставља привредном друштву регистрованом у складу са Законом, а које је дужно да спроводи поступак продаје станова.
Уколико у току поступка куповине стана под повољнијим условима подносилац пријаве на други начин реши своје стамбено питање, дужан је да о томе обавести Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у року од седам дана од дана решавања стамбене потребе.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Позива.
Заинтересована лица пријаву могу достављати на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Македонска 4, 11000 Београд, на прописаном обрасцу који је саставни део позива, а који се може преузети са сајта Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања www.minrzs.gov.rs , као и са Портала е-Управе www.euprava.gov.rs), са назнаком

ПРИЈАВА ЗА КУПОВИНУ СТАНА ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА.