Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам и заштиту животне средине Управе ГО Обреновац, на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи (»Сл. гласник РС«, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (»Сл. гласник РС«, бр. 32/19), оглашава

 

 

           ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

            УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КОМБИНОВАНЕ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ У ОБРЕНОВЦУ

на кат. парцелама бр. 641/6, 1585/28, 2212 и 2186 све КО Обреновац

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу), у трајању од седам дана почев од 18.03.2020. године, закључно са 25.03.2020. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Обреновац (www.obrenovac.rs) као и у канцеларији бр. 14, I спрат, Трг др Зорана Ђинђића бр. 6.

Носилац израде предментног Урбанистичког пројекта ће у току одржавања јавне презентације давати обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 23.03.2020. године, у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу).

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсеку за урбанизам и заштиту животне средине Управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74, најкасније до 25.03.2020. године.