ObrenovacgrbПредседник градске општине Обреновац, дана 02. марта 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и тачке 5. Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 28.02.2020. године за доделу бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2020. годину за 10 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – друга фаза, донео је

 

ОДЛУКУ

о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2020. години

(друга фаза)

 

I              Додељују се бесповратна подстицајна средства за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица из средства буџета градске општине Обреновац за 2020. годину, по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, и то следећим учесницима Јавног конкурса:

 

  1. ,,ТВ СЕРВИС ОБРЕНОВАЦ“, власник Драгица Тешић Милојевић, у износу од 58.149,00 динара
  2. УТЗР ПАЛАЧИНКАРНИЦА ,,SWEET TIMES“, власник Душан Стевановић, у износу од 58.100,00 динара
  3. СЗР ,,ВОДОСИСТЕМ“, власник Дејан Марјановић, у износу од 57.000,00 динара
  4. ЗР МУШКИ ФРИЗЕР ,,МИЦА М“, власник Милена Матијашевић, у износу од 59.490,00 динара
  5. КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА ,,AMN OFFICE“, власник Ана Ћирић, у износу од 58.990,00 динара
  6. ,,MANLOGISTICS PLUS“ DOO, власник Никола Ћирић, у износу од 58.990,00 динара
  7. ПРОЈЕКТОВАЊЕ И САВЕТОВАЊЕ ,,HATCH STUDIO“, власник Драган Марјановић, у износу од 60.000,00 динара
  8. СЗФР,,АНГЕЛИНА“, власник Ангелина Јоцић, у износу од 59.900,00 динара
  9. СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ,,ДР. ИВАНА КОМНЕНИЋ“, власник Ивана Комненић, у износу од 58.760,00 динара
  10. СЗТЦР,,СЛАЂА-С“, власник Слађана Спасић, у износу од 60.000,00 динара

 

II             Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за привреду и предузетништво од 28.02.2020. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III           Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке као корисника подстицајних средстава и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

IV           Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

V             Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 15 од 02. марта 2020. године