РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14и 83/18)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „КОЛУБАРА Б”

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране „Kолубара Б” је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 55/19.

Рани јавни увид одржаће сеу трајању од 15 дана од 27.новембра до 11. децембра 2019. године,на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина општина Обреновац, Лазаревац, УБ и Лајоковац.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије на изложени материјал у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26,  11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 11. децембром 2019. године.Примедбе исугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могуутицати на планска решења.

Е Л А Б О Р А Т  З А  Р А Н И  Ј А В Н И  У В И Д