Материјално обезбеђење породице док се кадровац налази на одслужењу војног рока, а једини је издржавао породицу, по захтеву странке потребно:

  • потписан захтев странке у слободној форми
  • уверење из Војног oдсека
  • уверење из матичне књиге рођених
  • уверење из Центра за Катастар непокретности Београд – одељење у Обреновцу
  • уверење Националне службе за запошљавању
  • изјава са два сведока да је кадровац живео у заједничком домаћинству са носицима материјалног обезбеђења као и да исти немају примања по било ком основу