Веће градске општине Обреновац, на основу члана 42. Закона о буџетском систему (”Сл. гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 43 и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), на седници одржаној дана 15.11.2019. године, донело је

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

О УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

 

  1. УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2020. годину.

 

  1. Нацрт Одлуке упућује се на јавну расправу.

 

  1. Јавна расправа о Нацрту Одлуке траје до 29.11.2019. године.

 

  1. Овај закључак са Нацртом Одлуке објавиће се на интернет презентацији градске општине Обреновац obrenovac.rs.

 

  1. Примедбе и предлози са јавне расправе достављају се у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац до 29.12.2019. године у 12,00 часова.

 

 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02 бр. 020- 3/ 147 од 15.11.2019. године

 

Нацрт Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2020. годину можете погледати овде.