Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 29.10.2019. године, на основу члана 17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу расписаном 10.10.2019. године, утврђује

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕДЛОГОМ  РАНГ ЛИСТЕ

  ПО СПРОВЕДЕНОМ  ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ СТАЛНИХ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

I

 

На јавни конкурс расписан Одлуком председника градске општине VIII – 01 бр. 020-4/86 од 10.10.2019. године за финансирање удружења из области борачко-инвалидске заштите средствима буџета градске општине Обреновац за 2019. годину, стигло је три пријаве борачко-инвалидских удружења, и то:

 

  1. Удружења бораца рата 1990. године општине Обреновац.

Комисија је оценила да је приложена документација комплетна.

 

  1. Савеза удружења бораца народно ослободилачког рата општине Обреновац.

Комисија је оценила да је приложена документација комплетна.

 

  1. Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида Обреновца.

Комисија је оценила да је приложена документација комплетна.

 

II

 

ПРЕДЛОГ  РАНГ ЛИСТЕ О ИЗБОРУ УДУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ КОЈА ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ  ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2019. ГОДИНИ, СА ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА

 

Предлог Комисије је да се расположива средства из буџета опредељена за расподелу по конкурсу за 2019. годину, одобре у траженом износу, на основу релевантности – квалитета пројекта и годишњег плана активности и утврђен је следећи предлог коначне ранг листе:

 

  1. Удружењу бораца рата 1990. године општине Обреновац, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара. Пројекат је оцењен са 95 бодова.

 

  1. Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида Обреновца, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара. Пројекат је оцењен са 93 бодова.

 

  1. Савезу удружења бораца народно ослободилачког рата општине Обреновац, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара. Пројекат је оцењен са 87 бодова.

 

III

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2019. ГОДИНИ СА ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА

Комисија предлаже Већу и председнику градске општине Обреновац да донесу одлуку о избору  три пројекта који ће се финансирати средствима буџета Градске општине Обреновац у 2019. години са  укупним износом од 300.000,00 хиљада динара, на следећи начин:

  1. Удружењу бораца рата 1990. године општине Обреновац, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара.

 

  1. Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида Обреновца, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара.

 

  1. Савезу удружења бораца народно ослободилачког рата општине Обреновац, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара.

 

 

IV

 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога ранг листе у року од три дана од дана објављивања листе.

На листу из става 2.  учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и

иста је коначна.
По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, предлог коначне ранг листе предложених пројеката и предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине.

На основу Одлуке о избору пројеката председник градске општине Обреновац закључује уговор о финансирању пројеката средствима из буџета градске општине Обреновац и доноси решење о додели средстава.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.
 

 

Извештај саставила

Снежана Хајло                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Филип Радовановић