Председник градске општине Обреновац дана 10. октобра 2019. године, на основу Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст, 73/14 и 83/19), на предлог Комисије за културу од 01.10.2019. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 10.10.2019. године, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

РАДИ ПРИКУПЉАЊА ПРЕДЛОГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ,

ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ,

ПРОЈЕКАТА У  КУЛТУРИ,

(У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРОЈЕКТИ), ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНА У 2019. ГОДИНИ

 

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области културне делатности, и то:

 

  • филмска уметност и остало аудио – визуелно стваралаштво, односно пројекте производње филма – израда и прикупљање аудиовизуелне грађе, поводом обележавања 160. годишњице имендана Обреновца.

 

Укупан износ средстава планиран за финансирање пројеката удружења по овом конкурсу је 3.000.000,00 динара.

 

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистровани за обављање делатности културе на територији градске општине Обреновац, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач град Београд или градска општина Обреновац.

 

Пријаве на конкурс подносе се на посебном пријавном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, који се може преузети са интернет странице –на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

 

Под потпуном пријавом подразумева се:

1) уредно попуњен и оверен образац;

2) детаљни опис пројекта;

3) детаљно разрађен буџет пројекта;

4) подаци о стручном, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора пројекта;

5) као и други документи наведени у тексту конкурса.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће се разматрати.

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:

 

1) усклађеност пројеката са општим интересима у култури и циљевима и приоритетима конкурса;

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:

  • стручни, односно уметнички капацитети,
  • неопходни ресурси;

4) финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања;

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.

 

Стручна комисија за избор пројеката врши оцену сваког пројекта на основу вредновања критеријума који су утврђени за оцењивање пројеката пријављених на јавни конкурс.

 

Пријавни образац је саставни део овог Јавног позива и можете га преузети овде.

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац и у локалним медијима, закључно са –30.10.2019. године.  Пријаве послате поштом морају носити жиг са датумом, најкасније –30.10.2019. године, или морају бити предате до 15:30 на писарници градске општине Обреновац, ул. Вука Караџића бр.74.

 

 

Пројекат који је предмет пријаве доставља се у три примерка на адресу:

Градска општина Обреновац  – Писарница: ул. Вука Караџића бр.74.

 

Резултати јавног конкурса на званичној интернет – страни градске општине Обреновац  који расписује јавни конкурс, најкасније 15 дана од дана завршетка подношења пријава.

 

Јавни конкурс објавити на огласној табли Управе градске општине, на сајту градске општине Обреновац и у локалним медијима.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 број 020-4/ 85 од 10. октобра 2019. године