Заменик председника градске општине Обреновац, дана 30. јула 2019. године, на основу члана 50 и 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 7. Одлуке о расписивању јавног конкурса за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења из области пољопривреде средставима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину VIII-01 бр. 020-4/ 49 од 14. јуна 2019. године, на основу предлога Комисије за пољопривреду и село од 05.07.2019. године, уз прибављено мишљење Већа градске општине са седнице одржане 30.07.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

о избору по Јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења из области пољопривреде средставима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину    

 

I              На основу предлога Одлуке о избору пројеката удружења који ће се финансирати средствима  буџета градске општине Обреновац за 2019. годину, по Јавном конкурсу, расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 49 од 14. јуна 2019. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења из области пољопривреде средставима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину, који је био отворен од 14.06.2019. године до 01.07.2019. године, бирају се пројекти четири учесника, који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац у 2019. години, и то:

 

  1. Кинолошко друштво „Обреновац“, за пројекат „Организације Међународне изложбе паса – CACIB“ – опредељују се средства у укупном износу од 250.000,00 динара,
  2. Општинска заједница удружења одгајивача голубова српских високолетача – Обреновац, за пројекат „Помоћ при куповини пехара“опредељују се средства у укупном износу од 100.000,00 динара,
  3. Државни савез живинара Републике Србије, за пројекат „Побољшање квалитета живине у општини Обреновац“ – опредељују се средства у укупном износу од 260.000,00 динара,
  4. Спортско коњички клуб „Обреновац“, за пројекат „V смотра парадних запрега и фијакеријаде“ – опредељују се средства у укупном износу од 600.000,00 динара.

 

II               Ова Одлука је коначна.

 

Образложење Одлуке представља Извештај Комисије за пољопривреду и село са коначном ранг листом од 05.07.2019. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III           Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке, као корисника подстицајних средстава, и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

IV           Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине, Комисији за пољопривреду и село, удружењима наведеним у тачки I Одлуке преко Комисије  и архиви.

 

V             Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

   VIII – 01 бр. 020-4/ 64 од 30. јула 2019. године

 

                                                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

                                                                                                                             ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

         Миодраг Митровић

 

Записник Комисије за пољопривреду и село можете пронаћи овде.