На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Сектор за енергетску ефикасност и заштиту животне средине у производњи енергије, Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у оквиру ТЕ Никола Тесла А, на кат.парцели број 1933 и 1934 КО Уровци, ГО Обреновац, град Београд.

Увид у ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, као и на службеном сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 06.08.2019. године са почетком у 10 часова, у просторијама општинске управе Обреновац, ул. Вука Карађића бр. 74, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.