Председник градске општине Обреновац дана  28.06.2019. године, на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја ГО Обреновац за 2019. годину VII-02 бр.020-3/27 од 13.02. 2019. године, на предлог Комисије за пољопривреду и село од 26.06.2019. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 28.06.2019.године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТВУ

(ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ КРАВА И ЈУНИЦА) У 2019. ГОДИНИ

 

1.Предмет позива и право учешћа

 

Градска општина Обреновац  додељује  средства носиоцима регистрованих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) у укупном износу од  900.000,00 динара, из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Обреновац за 2019.годину (,,Службени лист града Београда“  бр.123/18 и  39/19).

Бесповратна средства се одобравају носиоцима регистрованих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у једнократном износу до 1.800,00 динара, за највише 5 крава или јуница.

Пријаву на овај позив могу поднети физичка лица-носиоци регистрованих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији ГО Обреновац.

2.Општи услови:

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 1. Да је носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава
 2. Да има пребивалиште на територији ГО Обреновац
 3. Да је газдинство на територији ГО Обреновац

Максималан број корисника подстицајних средстава  је одређен расположивим износом средстава у буџету ГО Обреновац опредељеним за ову намену. Уколико се јави већи број заинтересованих који испуњавају услове из овог јавног позива, предност ће се утврдити по редоследу пријављивања.

3.Документација за пријављивање

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на јавни позив је:

 1. Захтев пријаве на Јавни позив
 2. Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства
 3. Фотокопија потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2019.годину издате од Управе за трезор
 4. Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о структури сточног фонда за 2019.годину издат од Управе за трезор
 5. Фотокопија наменског текућег рачуна
 6. Фотокопија пасоша за говеда
 7. Фотокопија картона за вештачко осемењавање крава и јуница
 8. Рачун од ветеринара на име подносиоца захтева

 

4.Одлука о избору

Одлуку о избору корисника подстицајних средстава, доноси Комисија за пољопривреду и село.

Поднете пријаве за регресирање репродуктивног материјала у говедарству  се не оцењују путем бодовања. Ранг листа се утврђује на основу редоследа подношења пријава до утрошка расположивих средстава.

 

5.Рок за подношење пријаве и начин пријављивања

Пријаве предати на писарницу ГО Обреновац или  слати на адресу Вука Караџића 74, Управа ГО Обреновац, Одељење за привреду и развој са назнаком “ ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТВУ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ КРАВА И ЈУНИЦА) У 2019.ГОДИНИ“

 

*Образац пријаве можете преузети овде.

Крајњи рок за достављање пријаве из овог јавног позива истиче закључно са 31.10. 2019.године.

Све информације у вези са овим јавним позивом могу се добити на телефон 011/8726-448.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. Факс или е-mail), неће се разматрати.

Јавни позив објавити на огласној табли управе ГО Обреновац и на сајту ГО Обреновавац.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 бр. 020-4/57 од 28.06.2019. године