Конкурс је расписан за финансирање програма, пројеката и других активности у области заштите животне средине за 2009. годину чији су носиоци невладине организације (удружења грађана и струковне oрганизације).
Право учешћа на Конкурсу имају наведени субјекти који се у оквиру своје делатности баве питањима заштите животне средине. У 2009. години Фонд за заштиту животне средине општине Обреновац ће финансирати пројекте, програме односно активности који се односе на очување, заштиту и унапређење животне средине на територији општине Обреновац или имају за циљ доприносе решавању конкретног проблема на територији општине Обреновац, кроз једнократне акције (нпр. акције уређења простора, и сл.) у складу са чланом 93 Закона о заштити животне средине.

Вредност пројекта: реализација одобрених пројеката биће финансирана највише до 500.000,00 динара по пројекту. Укупан износ средстава који ће бити додељен по овом конкурсу износи 3.000.000,00 динара.

Временско трајање пројекта: Пројекти којима се конкурише треба да буду краткорочни, односно да се све фазе пројекта заврше до 15.11.2009. године.

Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 5.јун.2009. године до 10 сати .

Фонд ће Одлуку о избору донети у року од 30 дана од дана објављивања конкурса. Основни критеријуми и мерила за оцењивање захтева и одређивање предности при доделу средстава Фонда су:

1. припремљеност програма, пројеката или других активности за које је конкурс расписан (припремљеност стручне и техничке документације, степен спремности за почетак радова
……………………………………………………………………………………. до 20 бодова

2. степен повољног утицаја на квалитет животне средине, и целовит приступ у решавању појединих питања заштите животне средине
……………………………………………………………………………………..до 40 бодова

3. степен угрожености животне средине на које се односи програм, пројекат односно активност (степен угрожености биодиверзитета, природних ресурса, заштићених природних подручја, степен загађења воде, земљишта, ваздуха), степен загађења и негативног утицаја на животну средину (ваздух, вода, биодиверзитет, климу и људско здравље)
……………………………………………………………………………………..до 30 бодова

4. учешће сопствених средстава у реализацији програма, пројекта
……………………………………………………………………………………..до 10 бодова

Пријаве слати на адресу:
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Ул. Краља Александра И бр. 8б
са назнаком: ЗА КОНКУРС

Формулари за подношење пријава можете преузети овде или директно у Екофонду, сваког радног дана од 10:00 до 13:00 сати на наведеној адреси.
Детаљне информације можете добити на телефон: 011/8726-038, контакт особа: Марица Шеховић.