На основу Решења Комесаријата за избеглице Републике Србије Број 553-553-1452/1 од 17.10.2018. године, Решења о образовању и именовању Комисије за избор корисника и расподелу хуманитарне помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији градске општине Обреновац, број: VI-03 бр. 020-1/89 од 03.10.2018. године и Правилника број V-02-561-14/2018 од 22.10.2018. године, Комисија за избор корисника и расподелу хуманитарне помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији градске општине Обреновац (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 22.10.2018. године, објавила је:

 

О Г Л А С

за доделу једнократне помоћи најугроженијим породицама избеглица у статусу и интерно расељених лица са територије Градске општине Обреновац

 

Право на помоћ могу да остваре:

 1. Породице избеглица са важећом избегличком легитимацијом које имају боравиште на териториј градске општине Обреновац и
 2. Породице интерно расељених лица са боравиштем на територији Градске општине Обреновац.

 

Комисија утврђује Листу корисника према следећим критеријумима:

 

 1. болесни чланови домаћинства/члановима домаћинства са посебним потребама
 2. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за јул 2018. године.
 3. једнородитељска домаћинства са дететом/децом испод 18 година или студентом/студентима до 26 година  на редовном школовању,
 4. породице са двоје или више деце испод 18 година ,
 5. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 6.  породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година,
 7.  лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 8. домаћинство старих лица (жене преко 60  и мушкарци преко 65 година  живота),
 9. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 10. жртве сексуалног/породичног насиља, жена носилац домаћинства,

Захтев за доделу помоћи подноси се на посебном обрасцу који се преузима у канцеларији бр. 7 Управе Градске општине Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74, Обреновац.

Уз захтев за доделу помоћи, подносилац је дужан да достави следеће доказе:

 

ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА:

 • Важећу избегличку легитимацију за подносиоца захтева;
 • Уверење о примањима,
 • Mедицинска документација,
 • За самохране родитеље-извод из МКР, потврда центра за социјални рад или оверена изјава да сам брине о деци,
 • Решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,
 • Жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

 

ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА:

 • Важећу личну карту;
 • Пријава боравка;
 • Легитимација расељеног лица, за подносиоца захтева;
 • Уверење о примањима.
 • Mедицинска документација
 • За самохране родитеље-извод из МКР, потврда центра за социјални рад или оверена изјава да сам брине о деци,
 • Решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,
 • Жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад

 

Захтеви са потребном документацијом предају се на писарници Управе градске општине Обреновац са напоменом да се достављају Комисији за избор корисника и расподелу хуманитарне помоћи избеглицама и интерно расељеним лицима на територији градске општине Обреновац.

            Рок за подношење захтева је од 22.10. до 26.10. 2018. године.

 

Комисија усваја Одлуку о листи корисника помоћи у виду хуманитарних пакета хране која се објављује на огласној табли градске општине Обреновац.

Оглас се објављује на огласној табли Управе градске општине Обреновац и сајту градске општине Обреновац.

 

                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                              _________________________

                                                                                                                                    Милош Станковић