Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 16.10.2018. године, на основу члана 17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу расписаном 28.09.2018. године, утврђује

 

 

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

  ПО СПРОВЕДЕНОМ ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА СРЕДСТВИМА  ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

I

На јавни конкурс расписан Одлуком председника градске општине VIII – 01 бр. 020-4/87 од 28.09.2018. године за финансирање пројеката, програма и програмских активности удружења из области заштите од пожара средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, стигла је једна пријава и то:

  1. Добровољног ватрогасног друштва „Обреновац“. Комисија је оценила да је приложена документација комплетна.

 

II

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ О ИЗБОРУ  УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА КОЈА ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ СРЕДСТВИМА  ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2018. ГОДИНИ, СА ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА

 

Предлог Комисије је да се расположива средства из буџета опредељена за расподелу по конкурсу за 2018. годину, одобре у траженом износу, на основу релевантности – квалитета пројекта и годишњег плана активности и утврђен је следећи предлог ранг листе:

  1. Добровољно ватрогасном друштву „Обреновац“, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 800.000,00 динара. Пројекат је оцењен са 94 бода.

 

III

На предлог ранг листе учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити извештај о спроведеном јавном конкурсу, који садржи све поднете пријаве, предлог коначне листе са предложеним пројектима и предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

 

IV

Извештај ће се доставити Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и предлога Одлуке за доделу средстава.
Одлуку о избору удружења из области заштите од пожара која ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац донеће председник градске општине.

Решење о додели средстава на основу Одлуке о избору пројеката донеће председник градске општине.

 

V

Предлог ранг листе о избору удружења из области заштите од пожара која ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац у 2018. години по спроведеном Јавном конкурсу расписаном Одлуком председника градске општине, објавити на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

 

 

Извештај саставила

Снежана Хајло                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                           Филип Радовановић, с.р.