Председник градске општине Обреновац, дана 28.09.2018. године, на основу члана 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 27.09.2018. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 28.09.2018. године, донео је

 

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ПРВОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА СРЕДСТВИМА ИЗ  БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

  1. Предмет конкурса

Предмет Јавног конкурса је учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности удружења из области заштите од пожара средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину (у даљем тексту: пројекат).

 

  1. Намена средстава, циљеви конкурса и износ средстава за који се конкурс спроводи

Средства намењена удружењима из области заштите од пожара могу да се користе за реализацију активности на реконструкцији крова ватрогасног дома у Обреновцу.

Укупан износ средстава планиран за финансирање пројеката удружења из области заштите од пожара по овом конкурсу је 800.000,00 динара.

 

  1. Удружења која имају право на подношење пријава

Право учешћа у расподели средстава буџета градске општине Обреновац имају удружења која су регистрована на територији градске општине Обреновац, односно имају седиште или огранак на овом подручју као општинске, међуопштинске, регионалне или републичке, које су регистроване најмање 6 месеци, које су регистроване за делатности из  области заштите од пожара, с тим да се пројектне активности морају реализовати на територији градске општине Обреновац.

 

4. Максимална вредност пројекта са којим се конкурише

Вредност тражених средстава из буџета градске општине Обреновац по пројекту не сме бити већа од укупног износа средстава који се додељује по овом конкурсу.

 

5. Документа која је потребно приложити уз пријаву

Удружења из области заштите од пожара подносе пријаву на конкурс у предвиђеном року Комисији за сарадњу са удружењима и омладином (у даљем тексту: Комисија), са конкурсном документацијом и то:

  • пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта);
  • доказ о суфинансирању од донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;
  • фотокопију решења о упису у одговарајући Регистар;

Пријавни образац је саставни део ове Одлуке.

Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то предвиђена) и један на ЦД-у.

Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо. Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.

 

6. Мерила и критеријуми за избор пројеката

Сви пројекти које су подносиоци пријава предали у предвиђеном року биће процењени у складу са следећим критеријумима:

  • буџет и рационалност трошкова,
  • релевантност – квалитет пројекта и годишњег плана активности и
  • одрживост пројекта.

 

7. Место и рок за достављање пријаве

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Коверат мора садржати адресу примаоца и следеће податке:

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА СРЕДСТВИМА ИЗ  БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

___________
Назив пројекта
напомену НЕ ОТВАРАТИ
Име – назив подносиоца пријаве
Адресу подносиоца пријаве

Пријава се предаје на писарницу градске општине Обреновац или шаље као препоручена пошиљка поштом на доле назначену адресу примаоца:

Градска општина Обреновац
Комисија за сарадњу са удружењима и омладином
Вука Караџића 74
11500 Обреновац

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

 

8. Рок за доношење одлуке о избору и начин објављивања исте

По завршетку Јавног конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 30 дана од завршетка Јавног конкурса утврдити предлог ранг листе предложених пројеката.

На листу из става 1. ове тачке учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, предлог коначне ранг листе предложених пројеката и предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине.

На основу Одлуке о избору пројеката председник градске општине Обреновац доноси решење о додели средстава и закључује уговор о финансирању пројеката средствима из буџета градске општине Обреновац.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

Јавни конкурс објавиће се на званичној интернет презентацији градске општине, на огласној табли градске општине и у локалним медијима.

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 87 од 28.09.2018. године

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Чучковић