Конкурс за доделу једнократне помоћи на име финансирања једног дела школарине за наставу 2010/2011 за 1.000 социјално-материјално најугроженијих студената Универзитета у Београду, Универзитета уметности у Београду и Високих струковних школа са територије


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање
Београд, Краљице Марије 1
објављује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ НА ИМЕ ФИНАНСИРАЊА ЈЕДНОГ ДЕЛА ШКОЛАРИНЕ ЗА НАСТАВНУ 2010/2011. ГОДИНУ ЗА 1.000 СОЦИЈАЛНО-МАТЕРИЈАЛНО НАЈУГРОЖЕНИЈИХ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ И ВИСОКИХ СТРУКОВНИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Градска управа града Београда доделиће једнократну помоћ на име финансирања једног дела школарине за 1.000 студената за наставну 2010/2011. годину, и то: 

I – За студенте Универзитета у Београду укупно 625 школарина за:
1. Природно-математичку групацију – 160 школарина:
Физички факултет 
Хемијски факултет
Географски факултет
Факултет за физичку хемију
Биолошки факултет
Математички факултет
2. Техничко-технолошку групацију – 115 школарина, од чега за:
А) Техничко-технолошку групацију I – 80 школарина
Машински факултет
Електротехнички факултет
Саобраћајни факултет
Факултет организационих наука
Технолошко-металуршки факултет
Пољопривредни факултет
Шумарски факултет 
Б) Техничко-технолошку групацију II – 35 школарина
Архитектонски факултет
Технички факултет у Бору
Грађевински факултет
Рударско-геолошки факултет 
3. Друштвено-хуманистичку групацију – 350 школарина, од чега за:
А) Друштвено-хуманистичку групацију I – 50 школарина
Учитељски факултет
Факултет безбедности
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Факултет спорта и физичког васпитања
Правни факултет
Православни богословски факултет
Б) Друштвено-хуманистичку групацију II – 300 школарина
Факултет политичких наука
Филозофски факултет
Филолошки факултет
Економски факултет
II – За студенте Универзитета уметности укупно 45 школарина:
Групација I – 20 школарина
– Факултет ликовних уметности
– Факултет примењених уметности
Групација II – 25 школарина
– Факултет драмских уметности
– Факултет музичке уметности
III – За студенте високих струковних школа укупно 330 школарина, и то за:
– Високу електротехничку школу – 135 школарина,
– Високу школу за информационе и комуникационе технологије – 65 школарина
– Високу здравствену школу – 135 школарина

Право учешћа на Конкурсу града Београда за доделу једнократне помоћи на име финансирања једног дела школарине за наставну 2010/2011. годину за 1.000 социјално-материјално најугроженијих студената Универзитета у Београду, Универзитета уметности у Београду и високих струковних школа са територије града Београда, имају студенти који приложе следећа документа:

1. уверење о држављанству Републике Србије; 
2. уверење о статусу самофинансирајућег студента;
3. Уверење о стечених 48-59 ЕСПБ бодова на студијском програму током школске 2009/2010. године на основним студијама;
4. уверење о укупном износу школарине за наставну 2010/2011. годину, са износом са којим студент мора да партиципира, исказаним у процентима и номинално;
5. доказ о парцијалном ослобађању плаћања школарине;
6. фотокопија личне карте или електронски очитана лична карта;
7. фотокопија картице текућег рачуна на име студента;
8. уверења:
8.1. просек примања по члану домаћинства издато у општини пребивалишта студента, или 
8.2. документа којима се доказује социјално-материјални статус:
8.2.1. изјава о броју чланова породице оверена у општини;
8.2.2. доказ о социјално-материјалном статусу студента који се доказује неким од наведених докумената:
8.2.2.1. уколико је студент у радном односу по било ком основу, потребно је да достави потврду о просеку својих примања за најмање последња три месеца од дана објављивања овог конкурса, а уколико студент није у радном односу, потврду од националне службе за запошљавање, односно
8.2.2.2. уколико је студент незапослен, потврда о социјално-материјалном статусу родитеља/старатеља:
8.2.2.2.1. уколико су оба родитеља односно старатеља у радном односу, студент је дужан да приложи потврде о просеку примања оба родитеља односно старатеља за последња три месеца од дана објављивања овог конкурса који ће се збирно пондерисати, односно
8.2.2.2.2. уколико студента издржава један родитељ/старатељ, а други родитељ/старатељ није у радном односу, студент је у обавези да приложи:
– потврду о просеку примања родитеља односно старатеља за последња три месеца од дана објављивања овог конкурса, за родитеља или старатеља који је у радном односу и 
– потврду Националне службе за запошљавање да други родитељ или старатељ није у радном односу, односно
8.2.2.2.3. уколико студент живи у породичној заједници са једним родитељем/старатељем, студент је у обавези да приложи потврду о просеку примања родитеља односно старатеља са којим живи у породичној заједници, за последња три месеца од дана објављивања овог конкурса, као и један од следећих докумената:
– извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља односно старатеља или
– извод из матичне књиге венчаних родитеља или старатеља са којим студент живи у породичној заједници уколико су родитељ или старатељи разведени или
– уколико родитељи односно старатељи не живе у заједници, а нису разведени или нису у брачној заједници, доставити писмену изјаву родитеља који издржава студента дату под кривичном и материјалном одговорношћу да други родитељ не учествује у издржавању студента.

Ранг-листа учесника конкурса врши се на основу следећих критеријума:
Просека примања по члану домаћинства
• До 10.000,00 динара – 60 пондера
• До 12.000,00 динара – 58 пондера
• До 15.000,00 динара – 50 пондера
• До 20.000,00 динара – 45 пондера
• До 25.000,00 динара – 35 пондера
• До 30.000,00 динара – 30 пондера
• До 35.000,00 динара – 25 пондера 
• До 40.000,00 динара – 20 пондера
• До 45.000,00 динара – 15 пондера
• До 50.000,00 динара – 10 пондера

• Преко 50.000,00 динара – 0 пондера
Укупног броја стечених ЕСПБ бодова 
• Стечених 59 бодова – 40 пондера
• Стечених 58 бодова – 37 пондера
• Стечених 57 бодова – 32 пондера
• Стечених 56 бодова – 27 пондера
• Стечених 55 бодова – 22 пондера
• Стечених 54 бодова – 20 пондера
• Стечених 53 бодова – 15 пондера
• Стечених 52 бодова – 14 пондера
• Стечених 51 бодова – 13 пондера
• Стечених 50 бодова – 12 пондера
• Стечених 49 бодова – 11 пондера
• Стечених 48 бодова – 10 пондера

Ранг-листа ће се формирати на основу збира додељених пондера.

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Образац пријаве за пријављивање на конкурс може се преузети у Секретаријату за образовање, Краљице Марије 1, писарница (шалтер 4 у приземљу) или са ове интернет странице (на дну).
Пријаве на конкурс могу се доставити на адресу: Секретаријат за образовање, писарница, Краљице Марије 1, Београд, са назнаком: „За доделу једнократне помоћи на име финансирања једног дела школарине у 2010/11. години за 1.000 студената Београдског универзитета, Универзитета уметности и Високих струковних школа”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
За сву документацију која је дата у копији град Београд задржава право да тражи оригинал на увид.
Комисија ће утврдити предлог ранг-листе кандидата у року од 30 дана од истека рока за достављање пријава, а на основу општих услова и критеријума конкурса.
Особе за контакт у Секретаријату за образовање: Ана Ратковић 011/715-7103 и Маја Томић 011/715-7096.
 
Образац можете преузети овде.