На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта  ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Огранак ТЕ НТ из Обреновца, Богољуба Урошевића Црног 44, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за давање сагласности на  Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције котла ББ -1880 у оквиру погонског објекта блока II ТЕ НИКОЛА ТЕСЛА Б, на КП 99/6, 99/7, 99/8, 101 и 102 КО Ушће,  ГО Обреновац, територија Града Београда, заведен под бројем 353-02-01522/2018-03 од 06.07.2018.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства  у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама  Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 17.08.2018. у 10h биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Градске општине Обреновац, Вука Караџића 74.