Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 14.05.2018. године, на основу члана члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, 8/12, 94/13 и 93/15), и члана17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац  VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу објављеном 18.априла 2018 године, утврђује

ИЗВЕШТАЈ  СА ПРЕДЛОГОМ РАНГ ЛИСТЕ О СПРОВЕДЕНОМ  ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

I

На јавни конкурс расписан Одлуком председника градске општине VIII-01 бр. 020-4/34 од 18. априла 2018. године за финансирање пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину стигло је 2 пријаве:

1.Пријава Удружења „Успешнији и бољи Обреновац“ са пројектом „Унапређење положаја слепих и слабовидих особа Обреновца“. Оцењено је да је приложена документација комплетна.

4.Пријава Хуманитарне организације „Срби за Србе“  са пројектом „Деца су наша будућност – помоћ за Миљановиће“. Оцењено је да је приложена документација комплетна.

II

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА

По разматрању пријава и достављене документације подносилаца који испуњавају услове конкурса, од стране свих чланова Комисије, пројекти су појединачно оцењени у складу са мерилима и критеријумима утврђеним Правилником и Одлуком о расписивању конкурса. У овом извештају се даје просек утврђен на основу збира укупних бодова за сваки пројекат, на основу чега је сачињена:

РАНГ ЛИСТА на начин како следи:

  1. УдружењуУспешнији и бољи Обреновац“ са пројектом „ Унапређење положаја слепих и слабовидих особа Обреновца“, припада укупно 95 бодова.
  2. Хуманитарној организацији „Срби за Србе“ са пројектом „ Деца су наша будућност – помоћ за Миљановиће“, припада укупно 90 бодова.

 

III

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2018. ГОДИНИ СА ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА

На основу Ранг листе из тачке II овог извештаја, Комисија предлаже Већу и председнику градске општине Обреновац да донесу одлуку о избору  два  пројекта који ће се финансирати средствима буџета Градске општине Обреновац у 2018. години са  укупним износом од 200.000,00 динара .

Предлаже се да се за два пројекта одобре следећи појединачни износи:

  1. Удружењу „Успешнији и бољи Обреновац“ за пројекат „Унапређење положаја слепих и слабовидих особа Обреновца“, определе средства у износу од 100.000,00 динара.
  2. Хуманитарној организацији „Срби за Србе“ за пројектат „Деца су наша будућност – помоћ за Миљановиће“, определе средства у износу од 100.000,00 динара.

IV

 По разматрању предлога Комисије, а на основу сагласности Већа градске општине, председник градске општине донеће одлуку о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац у 2018. години, у складу са предложеном Ранг листом за финансирање 2 пројекта, чија је укупна вредност  200.000,00 динара.

Одлуку је потребно доставити учесницима јавног конкурса и објавити на исти начин на који је објављен јавни конкурс.

На основу Одлуке из првог става ове тачке председник градске општине закључиће уговор о финансирању пројеката удружења средствима буџета градске општине у 2018. години у року од 30 дана од дана доношења Одлуке.

Сви подносиоци пројекта којима буду опредељена средства из буџета градске општине Обреновац, по овом конкурсу, су дужни да на обрасцима који ће бити приложени уз Уговор, достављају наративне и финансијске месечне извештаје ( у року од 7 дана по истеку месеца ) и завршни извештај (након реализације пројекта, најкасније у року од 15 дана).Учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана објављивања овог Извештаја.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                       Филип Радовановић