Председник Већа градске општине Обреновац дана 02.03.2018. године, на основу члана 27. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 30, 37 и 38. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/17), чланова 53. и 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 6. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2017. годину („Сл. лист града Београда“, број 133/16, 9/17, 29/17, 52/17 и 72/17), по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 02.03.2018. године, донео је

РЕШЕЊЕ

о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања путем појединачног давања из буџета градске општине Обреновац

  1. Додељују се средства у износу од 125.000,00 динара, Удружењу „Савез Срба из региона“, ул. Краљице Марије 47 Београд, за суфинансирање Пројекта „Српско коло“, који се реализује путем штампаног медија „Српско коло“.
  2. Пренос додељених средстава извршиће се са функције 830 – Услуге емитовања и штампања – конто 465111 Остале текуће дотације и трансфери, Пројекат 12010004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања.
  3. Средства ће се исплатити из буџета градске општине Обреновац, на основу закљученог уговора о регулисању међусобних права и обавеза.
  4. Удружење „Савез Срба из региона“ је дужно да додељена средства по закљученом уговору користи наменски према структури трошкова назначеној у Пријави за појединачно давање.

Реализацију пројекта из тачке 1. овог Решења ће пратити Кабинет председника градске општине Обреновац.

  1. Удружење грађана „Савез Срба из региона“ је дужно да пројекат реализује до 15.03.2018. године и да поднесе Извештај о реализацији пројекта  из тачке 1. овог Решења и достави доказе о наменском коришћењу финансијских средстава.

Извештај се подноси на обрасцу „Наративни и финансијски извештај“ (Образац бр. 2) који је објављен на званичној интернет страници градске општине Обреновац.

  1. Ово Решење је коначно.
  2. Ово Решење се објављује на званичној интернет страници градске општине Обреновац и доставља Удружењу „Савез Срба из региона“ из Београда, ул. Краљице Марије 47, у електронској форми.

 

О б р а з л о ж е њ е

Удружење „Савез Срба из региона“ је поднело пријаву за појединачно давање ради суфинансирања пројекта „Српско коло“, који се реализује путем штампаног медија „Српско коло“, јединог листа у Србији који излази на ијекавском наречју штампан ћирилицом. Реч је о медију који негује српски језик и у пракси се на најбољи начин бави чувањем традиције српског народа. Лист је информативног карактера и популацији којој је намењен доноси информације везане за бивши завичај, али их информише и са својим правима у земљама региона, посебно у Хрватској и Федерацији БиХ. Циљна група су људи који су родом или пореклом из земаља региона, а како на територији градске општине Обреновац живи велики број људи који су протерани са територија бивших југословенских република, „Српско коло“ ће послужити да се информишу како да остваре своја права у бившем завичају, као и да буду информисани о свим могућностима остваривања својих права на територији градске општине Обреновац. сходно одредбама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/16 и 8/17).

Разматрајући наводе пријаве за појединачна давања ради суфинансирање пројеката Удружења „Савез Срба из региона“, председник Већа је утврдио да су испуњени услови и критеријуми предвиђени Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 16/16 и 8/17) за појединачна давања, те је донето Решење као што гласи у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања Решења.

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02 бр. 020-3/34 од 02. марта 2018. године

 

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања путем појединачног давања из буџета градске општине Обреновац можете погледати овде.