Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац на седници одржаној 13.02.2018.године, на основу члана 9. Јавног позива и Упутства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац за 2017. годину VIII-01 број 020-4/8 од 25.01.2018.године утврђује

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

I

На Позив расписан Одлуком Председника градске општине VIII-01 бр.020-4/8 од 25.01.2018. године за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац средствима буџета градске општине Обреновац, који је био отворен од 25.01.2018.године до 09.02.2018.године,  стигло је 5 пријава, следећих носилаца пројеката:

 

  1. Пријава Центар за едукацију, превенцију и промоцију у саобраћају са пројектом „Безбедно у саобраћају“
  2. Пријава Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја са пројектом „Мала школа саобраћаја“.
  3. Пријава Удружење пут Европе са пројектом „Покретни полигон за подизање свести деце о саобраћају“
  4. Пријава Удружење саобраћај и безбедност са пројектом „Још увек возим“
  5. Пријава Центар за унапређење друштва са пројектом „Безбедно и спретно у саобраћају“.

 

II

Комисија је извршила проверу исуњености услова за учешће на конкурс, обавила стручни преглед и вредновала  предложене  пројекте, а све у складу са условима и критеријумима конкурса.

Комисија је оценила да је приложена документација свих поднетих подносилаца комплетна, као и да су пристигле пријаве благовремене.

 

III  ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА

По разматрању пријава и достављене документације подносилаца који испуњавају услове Позива, од стране свих чланова Комисије, пројекти су појединачно оцењени у складу са мерилима и критеријумима утврђеним Одлуком о расписивању конкурса и Упутства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац за 2017.годину.

Имајући у виду наведено Комисија предлаже да се средства одобре следећим пројектима:

 

  1. Пријава Центар за едукацију, превенцију и промоцију у саобраћају са пројектом „Безбедно у саобраћају“, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 1.200.000,00 динара
  2. Пријава Удружење пут Европе са пројектом „Покретни полигон за подизање свести деце о саобраћају“, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара.
  3. Пријава Удружење саобраћај и безбедност са пројектом „Још увек возим”, предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 800.000,00 динара.

                                                                                                                                                           

IV

Комисија предлаже да се две пријаве одбију, и то пријавa следећег подносиоца пројекта:

 

  1. Пријава Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја са предлогом  пројекта  „Мала школа саобраћаја“ Комисија је дала предност  пројектима  који имају  теоријски и практични део на едукативним саобраћајним  полигонима, где би у импровизованим, истовремено и програмираним реалним саобраћајним ситуацијама, децу подизала до високог степена саобраћајне културе.
  2. Пријаву Центра за унапређење друштва са пројектом „Безбедно и спретно у саобраћају“ Комисија је одбила због износа који је потребан за реализацију, Комисија се определила за удружења која су својим пројектима покрила идентичну фокус групу по значајно мањим трошковима реализације пројекта.

 

V

На предлог листе учесници Позива имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончања поступка по приговорима Комисија ће израдити извештај о спроведеном јавном конкурсу, који садржи све поднете пријаве, предлог коначне листе са предложеним пројектима и предлог одлуке о избору пројеката који се финансира из буџета градске општине Обреновац.

 

VI

Извештај ће се доставити Већу градске општине на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и предлога одлуке за доделу средстава.

Одлука о избору удружења из области безбедности саобраћаја која ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа градске општине    Обреновац донеће председник градске општине.

 

VII

Предлог листе о избору удружења из области безбедности саобраћаја која ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац у 2018.години по спроведеном Позиву расписаном Одлуком председника градске општине Обреновац VIII-01 бр. 020-4/8 од 25.01.2018.године, објавити на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

 

Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац

VII-02 бр.06-5/147 од дана 13.02.2018. године

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДЕНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                             Мирко Вранешевић

__________________________