РЕПУБЛИКА СРБИЈA
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Централна комисија за утврђивање штете настале након елементарне и друге непогоде
VII-02 бр. 06-5/300-1
28.08.2023. године
Обреновац

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуке Владе Републике Србије (“Службени гласник РС”, број  65/2023 и 69/2023) од 18.08.2023. године, Централна комисија за утврђивање штете настале након  елементарне и друге непогоде, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ

  1. Позивају се грађани градске општине Обреновац који су претрпели штету од елементарне непогоде – јаког олујног ветра, града и кишена породичним стамбеним објектима у својини грађана током јула месеца 2023. године, да исту пријаве у периоду од 29.08.2023. године до 12.09.2023. године.
  2. Услов за пријаву штете на породичном стамбеном објекту јесте, да је исти оштећен услед јаког олујног ветра, града и кише у јулу месецу 2023. године, да је оштећена или уништена ствар која служи и неопходна је за задовољење основних животних потреба, те је као таква била у свакодневној или редовној употреби, да је ствар чувана са пажњом и на прописан начин као и да су предузете све мере ради смањења ризика од елементарне и друге непогоде, и да су испуњени други услови у скаладу са законом.
  3. Пријава штете која се односи на помоћне објекте и викенд куће, као и за покретну имовину неће бити разматрана од стране Комисије. Такође, оштећења која спадају у текуће одржавање неће бити разматрана.
  4. Пријаве штете се подносе искључиво на шалтеру Писарнице Управе градске општине Обреновац, на адреси  ул. Вука Караџића бр. 74, сваког радног дана у времену од 07:30 до 15:30 часова, на прописаном обрасцу, који се може преузети: на шалтеру и званичној интернет страници градске општине Обреновац на овом линку.
  5. Пријаве упућене пре или након наведеног рока, као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране Комисије.
  6. За све додатне информације, грађанке и грађани се могу обратити Одсеку за цивилну заштиту, Одељења за општу управу Управе градске општине Обреновац на број телефона 011/8726-487 сваког радног дана у времену од 07:30 до 09:30 часова и од 10:00 до 15:30 часова.
  7. Овај јавни позив објавити на огласној табли Управе градске општине Обреновац и званичној интернет страници.

 

Обрађивач: М.С.

ПРЕДСЕДНИК

ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ

  Драган Блажић