Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 27. јануара 2023. године, на основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 9/22), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00002/2023-01/2 од 19.01.2023. године, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16 и 8/17), члана 55. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 8. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2023. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 115/22), расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији у 2023. години на територији градске општине Обреновац

Намена средстава и износ
Предмет овог конкурса је суфинансирање пројеката из буџета градске општине Обреновац у области јавног информисања намењених телевизији, у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Обреновца – а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи, и то за пројекте:
Производње медијских садржаја
Висина средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из области јавног информисања – производње медијских садржаја намењених телевизији, у 2023. години износи 16.750.000,00 динара, опредељених чланом 8. раздео 4 – Управа градске општине, Програмска активност – 1201 – 0004 – Oстваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2023. годину.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 300.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 13.000.000,00 динара.
Средства намењена суфинансирању пројеката производње и медијског садржаја се обрачунавају у бруто износу (износу пре одбитка пореза и других накнада).
Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:
1) издавач медија који је уписан у Регистар медија (односно регистар јавних гласила);
2) правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.
Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски користила. Поред тога, право учешћа на Конкурсу немају лица која се налазе у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и лица која су у тешкоћама у складу са важећим прoписима којима се уређује контрола државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама („Сл. гласник РС“ бр. 62/2021) на дан 31.12.2019. године.
Под медијем се, у смислу Закона о јавном информисању и медијима, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), који су регистровани у Регистру медија, у складу са Законом.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 50% оправданих трошкова пројекта.
Одобрена средства се користе искључиво за намене за које су додељена, а корисник средстава је дужан да градској општини Обреновац достави извештај о реализацији пројекта, материјални доказ о реализацији и дистрибуцији/ емитовању, као и наменском коришћењу додељених средстава и прописаном року.
Оправданим трошковима сматрају се искључиво трошкови настали у вези са израдом пројекта медијског садржаја у сразмери у којој су неопходни ресурси коришћени за његову израду.
Оправдани трошкови су трошкови настали у вези са израдом медијског садржаја, а нарочито:
1) процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих лица на производњи медијских садржаја;
2) трошкови закупа простора, опреме, локације и друге неопходне материјалне и нематеријалне имовине за потребе производње медијских садржаја;
3) трошак употребе сопствене имовине (амортизација);
4) трошкови увођења нових технологија са циљем унапређења услуге јавног информисања (дигитализација, прилагођавање медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.);
5) трошкови истраживања малог опсега која имају за циљ боље разумевање навика коришћења медија, степен медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у медијима.
Ако учесник на тржишту, поред израде конкретног медијског садржаја обавља и друге делатности у вези са израдом медијског садржаја или истовремено производи више медијских садржаја коришћењем или ангажовањем истих ресурса (нпр. људских, материјалних или нематеријалних), у оправдани трошак улази сразмерни удео у заједничким трошковима продукције.
Сразмерни удео у заједничким трошковима обрачунава се на основу тржишне цене употребе ресурса или на други пригодан начин којим се омогућава израчунавање удела у заједничким трошковима.
Оправданим трошковима, не сматрају се трошкови издаваштва, трошкови дистрибуције и трошкови промоције.
Средствa додељена путем овог конкурса не смеју допринети повећању основних средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија (медијској концетрацији) и оснивању и (или регистровању нових учесника на тржишту док се средства не смеју користити за друге намене а нарочито производњу других медијских садржаја (преливање средстава).
Критеријуми за оцену пројеката
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
– мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима,
– мерa у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.
На основу наведених критеријума, посебно се оцењује:
– Значај пројекта са становишта:
– остваривања јавног интереса о области јавног информисања;
– остваривање намене конкурса;
– усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
– Утицај и изводљивост са становишта:
– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
– степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
– мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
– разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
– степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
– Капацитети са становишта:
– степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
– неопходних ресурса за реализацију пројекта;
– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
– Буџет и оправданост трошкова са становишта:
– прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.
– На основу критеријума из става 1. тачка 2 овог члана посебно се оцењује:
– да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
– доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми:
1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији градске општине Обреновац.
Пријава на конкурс – документација
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања .
Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:
1. Предлог пројекта (Образац 1-у четири примерка) Образац се преузима са сајта градске општине Обреновац www.оbrenovac.rs
2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1, у четири примерка)
3. Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре
4. Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати Решење о регистрацији јавних гласила у Агенцији за привредне регистре)
5. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)
6. Доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије)
7. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима
8. За правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја, доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија,
9. Изјаву учесника Конкурса да пројекат није могуће реализовати на други начин, односно без државне помоћи,
10. Изјаву да се учесник Конкурса не налази у тешкоћама у смислу прописа о додели државне помоћи, као и да се учесник на конкурсу не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници градске општине www.obrenovac.rs., као и у једним дневним новинама које се дистрибуирају на подручју градске општине и доступан је јавности све време трајања конкурса.
Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници градске општине Обреновац.
Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), у штампаном облику и на CD-у, и то предајом на писарницу градске општине Обреновац или шаље као препоручена пошиљка поштом, на адресу: Градска општина Обреновац, Kaбинет председника градске општине, ул. Вука Караџића бр. 74, 11500 Обреновац, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката медијских садржаја у области јавног информисања намењених телевизији у 2023. години на територији градске општине Обреновац“ и са назнаком „Не отварати“.
Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.
Неблаговремене пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, наведена Комисија неће разматрати.
Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.
У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће разматрати.
Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у Конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се наведено обавештење и његов пројекат се не разматра.
Комисија сачињава записник о испуњености услова за учешће на Конкурсу, за све пристигле пројекте.
За све додатне информације можете се обратити контакт особи – Љиљани Марјановић, шефу Кабинета председника, на број телефона 011/8726-446 и то у времену од 10.00 до 12.00 часова сваког радног дана.
Одлука о избору пројеката
У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о расподели средстава доноси председник Већа градске општине, а на основу предлога Комисије о расподели средстава са образложењем – и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.
Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.
Одлука о расподели средстава биће објављена на званичној интернет страници градске општине Обреновац – www.оbrenovac.rs и достављена сваком учеснику Конкурса у електронској форми.
Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
На основу Решења, председник градске општине Обреновац закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.
Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања
Стручна Комисија ће бити састављена од 3 члана.
Чланове Комисије именује председник Већа градске општине, из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.
Већина чланови Комисије се именују на предлог новинарских и медијских удружења, уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.
Комисија на првој седници бира председника комисије.
О раду комисије води се записник.
Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници градске општине Обреновац – www.obrenovac.rs.
Позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима
Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије, која уз предлог за чланове комисије, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.
Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду Комисије да писаним путем предложе чланове Комисије. Уз предлог за чланове Комисије потребно је доставити и кратке биографије.
Удружења и појединци предлоге за члана Комисиjе могу послати у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници градске општине Обреновац на адресу: Градска општина Обреновац, Kaбинет председника градске општине, ул. Вука Караџића бр. 74, 11500 Обреновац, у затвореној коверти, насловљено са „Предлог за учешће у раду Комисије за медијске садржаје намењене телевизији“ .
Обавеза извештавања о реализацији пројекта
У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава – на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.
На све обавезе које нису наведене у овом Конкурсу, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (образац 1)

Буџет пројекта (образац 1)

Наративни и финансијски извештај (образац 2)

Финансијски извештај о реализацији пројекта (образац 2)

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-02 бр. 020- 3/ 2 од 27. јануара 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
Милош Станојевић