Председник градске општине Обреновац, дана 22. децембра 2022. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка) и члана 17. става 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII–01 бр. 020-4/ 39 од 29.05.2015. године, по спроведеном првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 106 од 21.11.2022. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању сталних трошкова удружења из области борачко-инвалидске заштите средствима из буџета градске општине Обреновац за 2022. годину, који је био отворен од 21.11.2022. године до 07.12.2022. године, на основу Предлога Одлуке о избору пројеката удружења из области борачко-инвалидске заштите који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2022. годину који је саставила Комисија за сарадњу са удружењима и омладином на седници одржаној 21.12.2022. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 22.12.2022. године, донео је

 

ОДЛУКУ

о избору по Првом јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању сталних трошкова функционисања удружења из области борачко-инвалидске заштите  средствима из буџета градске општине Обреновац за 2022. годину

  

 

I              На основу предлога Одлуке о избору пројеката удружења из области борачко-инвалидске заштите који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2022. годину, по Првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 106 од 21.11.2022. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању сталних трошкова функционисања удружења из области борачко-инвалидске заштите средствима из буџета градске општине Обреновац за 2022. годину, који је био отворен од 21.11.2022. године до 07.12.2022. године, бирају се пројекти три учесника конкурса, који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац у 2022. години, и то:

 

  1. Савезу удружења бораца народноослободилачког рата општине Обреновац – опредељују се средства у укупном износу од 100.000,00 динара,
  2. Удружењу бораца рата 1990. године општине Обреновац – опредељују се средства у укупном износу од 100.000,00 динара и
  3. Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида Обреновца – опредељују се средства у укупном износу од 100.000,00 динара.

II             Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Извештај Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 21.12.2022. године, који је саставни део ове Одлуке.

III           На основу ове Одлуке председник градске општине закључиће са учесницима конкурса из тачке I уговор о  финансирању сталних трошкова удружења средствима буџета градске општине по Првом јавном конкурсу у 2022. години у року од 15 дана од дана доношења Одлуке.

Подносилац пројекта ком су одобрена средства из буџета градске општине Обреновац, по овој Одлуци дужан је да на обрасцима који ће бити приложени уз Уговор, доставља наративне и финансијске извештаје у роковима предвиђеним Уговором из претходног става.

На основу ове Одлуке и закљученог уговора председник градске општине донеће решење о одобравању исплате у складу са уговореном динамиком.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије, Одељење за привреду и развој и Комисија за сарадњу са удружењима и омладином.

 

IV           Одлука се доставља: наведеним удружењима, Комисији за сарадњу са удружењима и омладином, Одељењу за буџет и финансије, Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

V            Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 118 од 22. децембра 2022. године

 

 

 

                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                         Милош Станојевић

Извештај са предлогом ранг листе по спроведеном Првом јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању сталних трошкова функционисања удружења из области борачко-инвалидске заштите средствима из буџета градске општине Обреновац за 2022. годину