Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА  ЗА ПОПИСИВАЧЕ  У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ
пријављивање у периоду од 22. јула (од 7,00 часова) до 5. августа (до 20,00 часова)
Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заинтересованим грађанима да се  пријаве за посао пописивача у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. (у даљем  тексту: Попис), који се спроводи у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године.
Заинтересовани грађани се могу пријавити искључиво попуњавањем електронске пријаве на  сајтовима Републичког завода за статистику: stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

Задаци пописивача:
Пописивачи имају обавезу да пре почетка пописивања присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацији за прикупљање података и да обиђу терен са инструктором. Од 1. до 31. октобра дужни су да попишу све јединице пописа (станове, домаћинства и лица), на територији која им је додељена, користећи лаптоп за унос података у електронске упитнике.

Период ангажовања пописивача
од 23. септембра до 31. октобра 2022. године

Напомена: у време обиласка терена пред попис и током теренске реализације пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.

Општи услови које кандидат треба да испуни:
► држављанство Републике Србије;
► пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
► најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
► стечено најмање трогодишње средње образовање;
► да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против
њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:
► познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
► могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Са изабраним кандидатима закључује се:
– Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или
– Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца)

ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр.: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.). Ранг-листа кандидата који се позивају на предају документације и тестирање објављује се 10. августа 2022. године на сајтовима Завода (stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs).