На основу Одлуке Већа градске општине Обреновац VII- 02 бр. 020-3/ 84 од 03. јуна 2022. године о расписивању Јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији градске општине Обреновац и члана 21. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, VII-02 бр. 020-3/149 од 19.11.2021. године, расписује се

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ГРАЂАНИМА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

 

 

 1. ПРЕДМЕТ

 

Предмет финансирања обухвата следеће:

 

 • набавку соларних панела снаге која није већа од одобрене снаге мерног места (погледати пример рачуна где је обележена одобрена снага мерног места – Прилог 6 ), снаге до и једнако 6 kW
 • набавку инвертера, пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
 • уградњу соларних панела, инвертера пратећих носача панела, двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије и прикључење на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива;
 • израду неопходне техничке документације, извештаја извођача радова о уградњи соларних панела, инверетара и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом и прописима дистрибутера неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем у складу са Прилогом 4 из Јавног позива.

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

 

Kорисници бесповратних средстава су домаћинства изузев:

 

 • домаћинстава која су у претходном периоду користила средства градске општине Обреновац за сличне активности и иста оправдали и
 • домаћинстава која су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

 

Право учешћа на конкурсу имају домаћинства која испуњавају следеће услове:

 

 • да је подносилац пријаве:
  • власник објекта за који подноси пријаву и да је подносилац пријаве власник или носилац права над бројилом, или
  • уколико подносилац пријаве није власник објекта за који се подноси пријава, неопходно је да има пријаву боравка на адреси објекта за који подноси пријаву и уз пријаву да поднесе писану сагласност власника објекта оверену од стране јавног бележника да се за објекат може поднети пријава;
 • да је прикључен на дистрибутивну мрежу електричне енергије и да је на последњем рачуну за потрошњу електричне енергије регистрована потрошња од минимум 30 ;

 

 

IV МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА

 

Максимални износ средстава подстицаја који се додељује, представља мањи износ од:

(1)       50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом, а максимално  420.000 динара са ПДВ-ом, и;

(2)       износа  који се добија множењем снаге панелау kW из достављене профактуре, са  износом од 70.000,00 динара са ПДВ-ом.

За соларне панеле капацитета преко 6  kW разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће домаћинства.

 

V НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 

У неприхватљиве трошкове спадају:

 

 • рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности;
 • трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита;
 • набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
 • други трошкови који нису у складу са мерама енергетске санације.

 

VI ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Пријава мора да садржи:

 

 • потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинасирање мера енергетске ефикасности;
 • један од следећих доказа за стамбени објекат:
 • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
 • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
 • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације,
 • решење о озакоњењу или доказ да су започели поступак легализације
 • фотокопију личне карте или очитану личну карту подносиоца захтева и за лица која живе на адреси породичне куће за коју се подноси пријава. За малолетна лица доставити фотокопије, односно очитане здравствене књижице;
 • предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему, наведену у одељку I Јавног позива, са уградњом  коју грађанин добија од једног од привредних субјеката (извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила градска општина Обреновац, а коју грађанин изабере са листе;
 • фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за један од претходних месеци;
 • уколико подносилац пријаве није власник породичне куће, потребно је доставити сагласност власника (Прилог 9);
 • уколико у породичној кући постоји више од једног бројила онда је потребна сагласност свих лица који су власници осталих бројила;
 • изјава да градска општина Обреновац може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву (Прилог 8);
 • копију Решења о утврђивању пореза на имовину за претходну годину (ради утврђивања тачне површине).

 

VII ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници градске општине Обреновац или на пријавници градске општине и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позива
 • Прилог 1 – за грађане – Пријавни образац и образац о стању породичних кућа
 • Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу
 • Прилог 3 – Kритеријуми за избор пројеката
 • Прилог 4 – Општи услови за прикључење фотонапонских модула на унутрашње инсталације постојећег објекта купца за:

Индивидуална домаћинства са директним мерењем;

Издати од стране Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, 03.12.2021. године

 • Прилог 5 – Брошура Министарства рударства и енергетике „Корак по корак – Како да постану купци – произвођачи електричне енергије“
 • Прилог 6 – пример рачуна за електричну енергију са обележеном одобреном снагом
 • Прилог 7 – модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем
 • Прилог 8 – Изјава да градска општина може да прибави за грађанина из катастра потврду о власништву
 • Прилог 9: Изјава о сагласности власника

 

 

VIII МЕСТО И РОК ДОСТАВЈЬАЊА ПРИЈАВА

 

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Управе градске општине Обреновац,

Конкурс је отворен закључно са даном 27.06.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЋЕЊУ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

 

Пријава се предаје лично на писарници Управе градске општине Обреновац, или препоручено поштом на адресу:

 

Градска општина Обреновац

Комисија за реализацију мера енергетске санације,

улица Вука Караџића бр. 74, 11500 Обреновац

 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 011/872-8038 и електронску адресу: e-mail: prozori@obrenovac.org.rs

 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми за избор пројеката су следећи:

 

 • постојеће стање спољних зидова;
 • примарни начин грејања;
 • постојеће карактеристике спољне столарије;
 • К фактор заузетости површине за породичне куће;

 

Детаљни начин бодовања према наведеним критеријумима је дат у Прилогу 3.

 

 

X ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

 

Оцењивање и рангирање пројеката грађана, врши се у складу са Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и применом критеријума из одељка IX  Јавног позива

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка VI Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

Комисија надлежна за преглед пријава и реализацију пројеката градске општине Обреновац (у даљем тексту: Комисија) разматра пријаве у складу са условима из одељка I Јавног позива, утврђује прелиминарну ранг листу крајњих корисника на основу бодовања према критеријума за избор пројеката из одељка IX Јавног позива.

У току поступка оцене и избора пројеката Комисија може да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Листу из става 4. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Управе градске општине Обреновац и званичној интернет страници градске општине Обреновац.

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 4. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе.

На листу из става 4. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу Управе градске општине Обреновац.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 4. овог одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.

На основу листе из става 9. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката, стања места где ће се поставити соларни панели, са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.

Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 10. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега врши теренски обилазак првог следећег на листи за којег нису обезбеђена средства на основу прелиминарне листе.

Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева, комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија.

На основу записника из става 12. овог одељка комисија сачињава коначну листу крајњих корисника.

Листу из става 13. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Управе градске општине и званичној интернет страници градске општине Обреновац.

На листу из става 13. овог одељка подносиоци пријава код којих .је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу Управе градске општине Обреновац.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 15. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.

Веће градске општине Обреновац доноси Решење о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мера енергетске санације.

 

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

 

На основу донетог Решења о додели бесповратних средстава грађанима за спровођење мере енергетске санације уградњом соларних панела закључују се појединачни уговориса грађанима и привредним субјектима. Саставни део овог уговора је технички извештај/елаборат издат од стране изабраног привредног субјекта (извођача радова) који садржи шему и технички опис инсталације соларних панела, као и изјаву да се на постојећи кров могу поставити соларни панели и да се на унутрашњу инсталацију инсталацију могу уградити соларни панели. Извештај/елаборат мора садржати све елементе неопходне за издавање Акта о прикључењу од стране ОДС-а.

 

Након завршетка радова потребно је да грађанин достави Комисији, доказ о уплати целокупног сопственог удела у финансирању радова на уградњи соларних панела и остале инсталације привредном субјекту (извођачу радова) (признаница/рачун).

Услови да градска општина Обреновац пренесе средства субвенције привредном субјекту (извођачу радова) су:

 1. Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на јавни позив.
 2. Да је грађанин потписао уговоро потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем.
 3. ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем и упише га у регистар купца-произвођача.

Уколико привредни субјекат није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предрачуном који је грађанин поднео приликом пријаве, градска општина Обреновац неће уплатити средства додељена Јавним позивом.

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.  Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције одобрене уговором из става 1. овог одељка.

Уколико из неког разлога грађанин не може да реализује набавку од одабраног привредног субјекта, има право да изврши набавку од другог са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави нову профактуру/предрачун, с тим да износ субвенције не може бити већи од одобреног.

 

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

Прилог 5

Прилог 6

Прилог 7

Прилог 8

 

Прилог 9

 

Јавни позив можете преузети овде.