Председник градске општине Обреновац, дана 17. фебруара 2021. године, на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац са седнице одржане 17.02.2021. године, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18 – др. закон), Уредбe Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, брoj 16/18) и на основу Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, упућује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКАТА НА ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ УСМЕРЕНИ КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА И ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

    1.  Имајући у виду да је отежана здравствена ситуација на територији Републике Србије која је изазвана епидемијом заразне болести COVID – 19 узроковала велике потешкоће у припреми предлога пројекта, као и отежану реализацију свих елемената јавног позива, продужава се рок за подношење пројеката на Позив за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унaпређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац.
    2.  Рок за подношење пријава по Позиву продужава се за девет дана у односу на досадашњи рок који је одређен за подношење пријава, односно до 26. фебруара 2021. године, до 15,30 часова.
    3.  Ово обавештење објавити на званичној интернет презентацији градске општине и на огласној табли градске општине Обреновац.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 6 од 17. фебруара 2021. године

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                         Мирослав Чучковић