Председник градске општине Обреновац дана 30. јуна 2020. године , на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац VII – 02 број 020-3/ 162 од 29.11.2019. године, на предлог Комисије за безбедност у саобраћају од 29.06.2020. године , по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане дана 30.06.2020. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ КАЦИГА ВОЗАЧИМА МОПЕДА ИЛИ МОТОЦИКАЛА РЕГИСТРОВАНИХ ЗА УПРАВЉАЊЕ У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ

 

1. Предмет позива и право учешћа

 

Предмет јавног позива је подношење пријава за доделу бесплатних кацига возачима  мопеда или мотоцикала који су регистровани за управљање у јавном саобраћају. Подносиоци пријаве морају поседовати важећу возачку дозволу категорије А, А1, А2 или Ам.

Пријаву на овај позив могу поднети возачи мопеда или мотоцикала регистрованих за управљање у јавном саобраћају, који имају  пребивалиште на територији градске општине Обреновац.

 

2. Услови за пријављивање:

Возачи се могу пријавити на овај позив уколико испуњавају следеће услове:

  • Да поседују мопед или мотоцикл који је регистрован за  управљање у јавном саобраћају
  • Да поседују важећу возачку дозволу категорије А, А1, А2 или Ам.
  • Да имају пребивалиште на територији градске општине Обреновац

Максималан број кацига које ће бити бесплатно додељене возачима власницима мопеда или мотоцикала је одређен расположивим износом средстава у буџету градске општине Обреновац који је опредељен за ову намену и износи до 600.000,00 динара. Уколико се јави већи број заинтересованих који испуњавају услове из овог јавног позива, предност ће се утврдити по редоследу пријављивања.

 

3. Документација за пријављивање

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на јавни позив је:

  1. Образац пријаве на јавни позив
  2. Фотокопија личне карте
  3. Фотокопија важеће возачке дозволе категорије А, А1, А2 и Ам
  4. Фотокопија важеће саобраћајне дозволе за мопед или мотоцикл
  5. Фотокопија овлашћења за управљање моторним возилом на име подносиоца пријаве, уколико подносилац пријаве није извршио пререгистрацију моторног возила на своје име

 

4. Одлука о избору

Одлуку о додели бесплатних кацига возачима мопеда или мотоцикала, доноси председник  градске општине Обреновац,  на предлог Комисије за безбедност у сабраћају, која врши проверу приспелих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приспеле документације.

Уколико постоји  већи број пријава које испуњавају услове овог позива од износа средстава предвиђених за ову намену у буџету градске општине Обреновац, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

 

5. Рок за подношење пријаве и начин пријављивања

Пријаве са припадајућом документацијом, достављају се лично предајом на писарници градске општине Обреновац или електронским путем преко пријавног формулара на сајту градске општине Обреновац који можете преузети овде. Пријава ће се евидентирати по датуму предаје.

 

*Образац пријаве можете за лично достављање можете преузети овде или на Инфо центру у холу зграде Управе градске општине Обреновац.

Крајњи рок за достављање пријаве из овог јавног позива истиче закључно са 8. јулом 2020. године.

Све информације у вези са овим јавним позивом могу се добити на телефон 011/8728-038.

Јавни позив објавити на огласној табли управе градске општине Обреновац и на сајту градске општине Обреновац.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 број 020-4/ 38 од 30. јуна 2020. године

 

                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                          ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                  Мирослав Чучковић