Председник градске општине Обреновац, дана 14. јуна 2019. године, на предлог Комисије за пољопривреду и село  од 12.06.2019. године, на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине Обреновац за 2019. годину VII – 02 бр. 020-3/ 27 од 13.02.2019. године, донео је

О Д Л У К У
О  РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ  СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 1. Предмет конкурса:

Предмет Јавног конкурса је учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења из области пољопривреде средствима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину.

 1. Намена средстава, циљеви конкурса и износ средстава за који се конкурс спроводи

Средства намењена удружењима могу да се користе за реализацију пројеката чији су циљеви:

 • Промоција руралног развоја
 • Унапређење пољопривредне производње.

Укупан износ средстава планиран за финансирање пројеката удружења по овом конкурсу је 1.220.000,00 динара.

Право учешћа у расподели средстава буџета градске општине Обреновац имају удружења која су регистрована на територији града Београда и имају седиште на терирорији општине Обреновац.

Услови за подносиоца пријаве:

Једно удружење може учествовати са једним предлогом пројекта на једном конкурсу.

 

 1. Максимална вредност пројекта са којим се конкурише

Максимално учешће  из буџета градске општине Обреновац  може бити највише

600.000,00 динара по пројекту, а најмање 50.000,00 динара по пројекту.

Удружење подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење конкурсне документације у предвиђеном року Комисији за пољопривреду и село (у даљем тексту: Комисија).

 1. Документа која је потребно приложити уз пријаву:

Удружење подноси пријаву на конкурс са конкурсном документацијом и то:

 • пријавни образац (који садржи четири обрасца);
 • копију Статута подносиоца пријаве;
 • доказ из АПР-а
 • рачун отворен код Управе за Трезор
 • предрачун са спецификацијом за намену тржених средстава
 • Комисија за утврђивање испуњености услова задржава право да поред наведених докумената затражи од подносиоца пријаве да достави и друга документа и доказе релевантне за одлучивање

Пријавни образац је саставни део ове Одлуке.

Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћирилично писмо.

Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.

 1. Мерила и критеријуми избора

Сви пројекти које су подносиоци пријава предали у предвиђеном року биће укључени у процес оцењивања.

Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према следећим мерилима и критеријумима:

Мерила

Административна провера

Сви пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне провере документације.

Административна провера састоји се из три дела:

 1. Провера да ли је предлог пројекта у складу са задатим циљевима конкурса;
 2. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми;
 3. Провера да ли подносилац пријаве, и пројекат (предложене активности) задовољавају постављене критеријуме

Техничко-финансијска провера

Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета. Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима из овог конкурса, на начин како следи:

Критеријуми:;

 • Усклађеност пројекта са општим интересима у пољопривреди по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине Обреновац за 2019. годину
 • Квалитет пројекта
 • Степен утицаја пројекта на руралну средину
 1. Место и рок за достављање пријаве

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.

Коверат мора садржати адресу примаоца и следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ  СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

__________

Назив пројекта
напомену НЕ ОТВАРАТИ
Име – назив подносиоца пријаве
Адресу подносиоца пријаве

Пријава се предаје на писарницу градске општине Обреновац или шаље као препоручена пошиљка поштом на доле назначену адресу примаоца:

Градска општина Обреновац
Комисија за  пољопривреду и село
Вука Караџића 74
11500 Обреновац

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

 1. Рок за доношење одлуке о избору и начин објављивања исте

По завршетку Јавног конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 30 дана од завршетка Јавног конкурса утврдити предлог ранг листе са бодовима предложених пројекат, која се објављује на званичној интернет презентацији градске општине.

Након тога Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, предлог коначне листе са предложеним пројекатима и предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне  листе и предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине, у року од 30 дана од утврђивања Листе вредновања и рангирања утврђених програма.

Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац се објављује на званичној интернет презентацији градске општине.

На основу Одлуке о избору пројеката председник градске општине Обреновац закључује уговор о финансирању пројеката средствима из буџета градске општине Обреновац и доноси решење о додели средстава.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

Јавни конкурс објавиће се на званичној интернет презентацији градске општине и на огласној табли градске општине.

Конкурсна документација се може преузети испод.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 49 од 14. јуна 2019. године

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК

      Мирослав Чучковић